Απώλειες και ελλείμματα εναρμονισμένων προϊόντων

13. [Διαγράφηκε]