Κυκλοφορία εναρμονισμένων προϊόντων μεταξύ φορολογικών αποθηκών

14. (1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4(1)(γ)(ii), του άρθρου 15, του άρθρου 18(5) και του άρθρου 28(2) η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων πραγματοποιείται μεταξύ φορολογικών αποθηκών:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εναρμονισμένων προϊόντων, που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία δεν έχουν διατεθεί σε ανάλωση.

(2) Η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται με την παροχή εγγύησης είτε από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής είτε αλληλεγγύως και κεχωρισμένως από τον αποστολέα και το μεταφορέα ή μόνο από το μεταφορέα ή τον ιδιοκτήτη των προϊόντων. Πρόσθετα από τις παρεχόμενες ως ανωτέρω εγγυήσεις, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από το Διευθυντή, απαιτείται η παροχή εγγύησης και από τον παραλήπτη. Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140, η ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), παύει να υφίσταται μόνο με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη και ιδίως με το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 18 υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κυκλοφορία εναρμονισμένων προϊόντων μεταξύ φορολογικών αποθηκών

14. (1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4(1)(γ)(ii), του άρθρου 15, του άρθρου 18(5) και του άρθρου 28(2) η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων πραγματοποιείται μεταξύ φορολογικών αποθηκών:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εναρμονισμένων προϊόντων, που υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία δεν έχουν διατεθεί σε ανάλωση.

(2) Η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται με την παροχή εγγύησης είτε από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής είτε αλληλεγγύως και κεχωρισμένως από τον αποστολέα και το μεταφορέα ή μόνο από το μεταφορέα ή τον ιδιοκτήτη των προϊόντων. Πρόσθετα από τις παρεχόμενες ως ανωτέρω εγγυήσεις, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από το Διευθυντή, απαιτείται η παροχή εγγύησης και από τον παραλήπτη. Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140, η ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), παύει να υφίσταται μόνο με την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη και ιδίως με το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 18 υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.