Παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο ή μη επιτηδευματία

15. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14, εναρμονισμένα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής, με παραλήπτη επιτηδευματία εγγεγραμμένο ή μη. Ο επιτηδευματίας αυτός, κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του δύναται να παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να αποστέλλει αυτά υπό καθεστώς αναστολής.

(2) Ο επιτηδευματίας που κατ’ επάγγελμα ασχολείται με την παραλαβή υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων, οφείλει πριν από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας. Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης·

(β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους·

(γ) να τηρεί λογιστική κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνει·

(δ) να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση·

(ε) να δέχεται και να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή από το τελωνείο και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του.

(4) Αν ο επιτηδευματίας του εδαφίου (1) δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 16 οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να υποβάλει πριν από την αποστολή των προϊόντων δήλωση στο Διευθυντή και να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης·

(β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους·

(γ) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο του Τελωνείου για την εξακρίβωση της πραγματικής παραλαβής των προϊόντων και της καταβολής των οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους ή μη επιτηδευματίες και για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(6) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1), (2) και (3), οι διατάξεις του παρόντος Μέρους σχετικά με την κυκλοφορία των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο ή μη επιτηδευματία

15. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14, εναρμονισμένα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής, με παραλήπτη επιτηδευματία εγγεγραμμένο ή μη. Ο επιτηδευματίας αυτός, κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του δύναται να παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να αποστέλλει αυτά υπό καθεστώς αναστολής.

(2) Ο επιτηδευματίας που κατ’ επάγγελμα ασχολείται με την παραλαβή υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων, οφείλει πριν από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας. Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης·

(β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους·

(γ) να τηρεί λογιστική κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνει·

(δ) να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση·

(ε) να δέχεται και να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή από το τελωνείο και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του.

(4) Αν ο επιτηδευματίας του εδαφίου (1) δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 16 οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να υποβάλει πριν από την αποστολή των προϊόντων δήλωση στο Διευθυντή και να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης·

(β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους·

(γ) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο του Τελωνείου για την εξακρίβωση της πραγματικής παραλαβής των προϊόντων και της καταβολής των οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους ή μη επιτηδευματίες και για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(6) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1), (2) και (3), οι διατάξεις του παρόντος Μέρους σχετικά με την κυκλοφορία των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.