Απώλειες και ελλείμματα εναρμονισμένων προϊόντων

13. (1) (α) Εφόσον αποδειχθεί στο Διευθυντή από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή ότι εναρμονισμένα προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής παρουσιάζουν:

(i) απώλειες που οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή σε ανωτέρα βία,

(ii) απώλειες (φύρες) που είναι εγγενείς στη φύση των προϊόντων κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων,

ο Διευθυντής δύναται να απαλλάσσει τα προϊόντα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που τίθενται στη γνωστοποίηση που εκδίδεται με βάση την παράγραφο (γ).

(β) Οι απαλλαγές των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατά τη μεταφορά των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από τους επιτηδευματίες που αναφέρονται στο άρθρο 15.

(γ) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις απώλειες (φύρες) των εναρμονισμένων προϊόντων, τα ποσοστά της φύρας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) απώλειες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης επαληθεύονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 140, σε περίπτωση άλλων ελλειμμάτων εκτός από τις απώλειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε περίπτωση απωλειών για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται η απαλλαγή που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που επισυνέβησαν οι βεβαιωμένες από το Διευθυντή απώλειες ή κατά περίπτωση, κατά το χρόνο της διαπίστωσης των ελλειμμάτων.

(4) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) ελλείμματα και απώλειες που δεν εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου (1) πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να σημειώνονται από το τελωνείο στο πίσω μέρος του αντιτύπου επιστροφής του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής που καθορίζεται στο άρθρο 18.

(5) (i) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4) εφαρμόζεται η πιο κάτω διαδικασία:

(α) σε περίπτωση απωλειών ή ελλειμμάτων που σημειώθηκαν κατά την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής, το Τελωνείο στη Δημοκρατία στην οποία διαπιστώνονται αυτές οι απώλειες και ελλείμματα προβαίνει στη σχετική σημείωση στο αντίτυπο επιστροφής του συνοδευτικού εγγράφου,

(β) κατά την άφιξη των προϊόντων στη Δημοκρατία, το Τελωνείο σημειώνει εάν παρέχει περιορισμένη απαλλαγή ή καμία απαλλαγή για τις απώλειες ή τα ελλείμματα που διαπιστώθηκαν.

(ii) Στις πιο πάνω περιπτώσεις καθορίζεται η βάση υπολογισμού των οφειλόμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3). Το τελωνείο στη Δημοκρατία οφείλει να αποστείλει αντίγραφο του αντιτύπου επιστροφής του συνοδευτικού εγγράφου στις αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαπιστώθηκαν οι απώλειες.