Εγκεκριμένος αποθηκευτής

10.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίησή του, να εγκρίνει μετά από γραπτή αίτηση, η οποία δύναται να υποβληθεί και σε μηχανογραφημένη μορφή, πρόσωπο, ως εγκεκριμένο αποθηκευτή και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό άδεια.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια χορηγείται σε περίπτωση που το πρόσωπο παράγει, μεταποιεί, κατέχει, αποθηκεύει, παραλαμβάνει και αποστέλλει, κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του, εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες.

(3) Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται-

(α) να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων και των κινήσεων των εναρμονισμένων προϊόντων ανά φορολογική αποθήκη·

(β) να θέτει στη διάθεση του Διευθυντή προς επιθεώρηση τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(γ) να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο ή απογραφή των προϊόντων·

(δ) να παρέχει εγγύηση η οποία να καλύπτει τον κίνδυνο που ενέχει η παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση των εναρμονισμένων προϊόντων·

(ε) να εισάγει στη φορολογική του αποθήκη και να προβαίνει στη λογιστική εγγραφή, με την περάτωση της διακίνησης, όλων των εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, εκτός εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 11· και

(στ) να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθούν από τον Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.