Εγκεκριμένος αποθηκευτής

12. (1) Ο Διευθυντής δύναται υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίησή του, να εγκρίνει μετά από γραπτή αίτηση, η οποία δύναται να υποβληθεί και σε μηχανογραφημένη μορφή, πρόσωπο, ως εγκεκριμένο αποθηκευτή και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό άδεια.

(2) Η άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) χορηγείται όταν το πρόσωπο παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει και αποστέλλει κατά την άσκηση του επιτηδεύματος του εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες.

(3) Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται:

(α) να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων και των κινήσεων των εναρμονισμένων προϊόντων ανά φορολογική αποθήκη,

(β) να θέτει στη διάθεση του Διευθυντή προς επιθεώρηση τα εναρμονισμένα προϊόντα,

(γ) να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο ή απογραφή των προϊόντων,

(δ) να παρέχει εγγύηση για διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

(ε) να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από το Διευθυντή,

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.