Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων

8. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, η παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων, πραγματοποιείται σε φορολογικές αποθήκες και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.