Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων

8. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, η παραγωγή, η μεταποίηση και η κατοχή υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων, πραγματοποιείται σε φορολογικές αποθήκες και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.