Έγκριση σύστασης και λειτουργία φορολογικών αποθηκών

11. (1) Ο Διευθυντής δύναται μετά από γραπτή αίτηση προσώπου η οποία δύναται να υποβληθεί και σε μηχανογραφημένη μορφή, να εγκρίνει υπό όρους υποστατικά που χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ως φορολογικές αποθήκες και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό άδεια.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει:

(α) τον τύπο και την μορφή της αίτησης,

(β) τις κατηγορίες των φορολογικών αποθηκών,

(γ) τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται έγκριση για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών,

(δ) τον χρόνο παραμονής των προϊόντων κατά κατηγορία, στη φορολογική αποθήκη,

(ε) τη διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων,

(στ) τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των προϊόντων,

(ζ) τον τρόπο παρακολούθησης των προϊόντων και της άσκησης ελέγχου σε αυτά,

(η) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έγκριση ή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

(3) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη άδειας των φορολογικών αποθηκών καθώς και ετήσια τέλη λειτουργίας τους.