Έναρξη και περάτωση διακίνησης

11Α. (1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής αρχίζει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη αποστολής και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(2) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής περατώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, μόλις ο παραλήπτης παραλάβει τα εναρμονισμένα προϊόντα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος της Κοινότητας.