ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επιτήρηση της αγοράς

31.—(1) Η αρμόδια αρχή ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για την επιτήρηση της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το βαθμό κίνδυνου ή μη συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει με υπεργολαβία τεχνικές λειτουργίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες δυνατό να διεξάγει και νοουμένου ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις του οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η αρμόδια αρχή.

Εφαρμογή των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008

31Α.-(1)(α)  Η αρμόδια αρχή ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς -

(i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και

(ii) για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(β) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ ή/και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το εν λόγω Κεφάλαιο αναφορικά με το εν λόγω προϊόν.

(2) Το Υπουργείο εφαρμόζει τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008:

(α) Άρθρο 17∙

(β) άρθρο 18, παράγραφοι 5 και 6∙ και

(γ) άρθρο 22.

(3) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους και το Μέρος VIII του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για  σκοπούς εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ενεργεί ως η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

31Β.- (1) Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου εφαρμόζει το Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους, εκτός του άρθρου 31Α, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

Εξουσία λήψης πληροφοριών

32.—(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς ή σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι το προϊόν δεν είναι ασφαλές, έχει εξουσία να απαιτεί, με ειδοποίηση που επιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πιο συγκεκριμένα, έχει εξουσία να απαιτεί-

(α) Τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) περίληψη της τεχνικής τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση·

(γ) την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

(2) Η πιο πάνω προβλεπόμενη ειδοποίηση καθορίζει την προθεσμία στην οποία το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται οφείλει να παραχωρήσει τις πληροφορίες και καθορίζει τον τόπο στον οποίο οφείλει να τις παρουσιάσει.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρεί απαραίτητο,  να ζητήσει από τον κατασκευαστή, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, από το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, μετάφραση της δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης και συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την ίδια, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

33.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το ιατρικό απόρρητο, οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 32, θεωρείται εμπιστευτική και απαγορεύεται η αποκάλυψη ή η ανοχή διαρροής της.

(1Α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής και των κοινοποιημένων οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και δημοσίευση προειδοποιήσεων.

(2) Οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, δεν ισχύουν σε περίπτωση που η πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη γίνεται-

(α) Επειδή τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος·

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος νόμου ή για σκοπούς οποιασδήποτε διοικητικής, αστικής ή ποινικής διαδικασίας που εγείρεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.

Γενικές εξουσίες αρμόδιας αρχής

34.—(1) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προϊόντος που διατίθεται στην αγορά με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, έχει εξουσία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά την υποβολή παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε μετά από αναφορά από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου να-

(α) Διενεργεί τακτικές επισκέψεις προς έλεγχο σε εμπορικούς, και βιομηχανικούς χώρους καθώς και σε χώρους αποθήκευσης των προϊόντων

(β) διενεργεί επισκέψεις προς έλεγχο είτε σε χώρους εργασίας είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία τίθενται σε λειτουργία στους χώρους αυτούς·

(γ) διεξάγει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων

(δ) λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση και δοκιμή.

(2) Η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση προϊόντος με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, δύναται να διεξάγει έλεγχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, νοουμένου ότι η παραγωγή γίνεται στη Δημοκρατία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λάθος το οποίο συμβαίνει κατ' εξακολούθηση.

Αγορά προϊόντος για σκοπούς δοκιμής ή/και εξέτασης

35.—(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, να προβαίνει ή να εξουσιοδοτεί λειτουργό της να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

(2) Όταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται σε δοκιμή ή/και εξέταση η οποία οδηγεί-

(α) Στην έγερση ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52, ή

(β) σε διαδικασία δήμευσης προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43, ή

(γ) στην επίδοση ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα δυνάμει του άρθρου 42,

η αρμόδια αρχή επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί τα προϊόντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί μέρος της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας δήμευσης ή το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, να υποβάλει επίσης τα προϊόντα σε δοκιμή ή/και εξέταση.

Εξουσία έρευνας και κατάσχεσης

36.—(1) Δεόντως εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής δύναται, προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εξουσίες:

(α) Να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία·

(β) να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής, σχετικής με την παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων.

(2) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, τότε δύναται-

(α) Να απαιτήσει από το κατάλληλο πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 32·

(β) να πάρει αντίγραφα των πληροφοριών που παρουσιάζονται δυνάμει της παραγράφου (α) ή οποιασδήποτε γενόμενης καταχώρησης σε αυτές·

(γ) να κατάσχει και να κατακρατήσει το προϊόν για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση·

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) Οποιοδήποτε προϊόν η πληροφορίες για τις οποίες έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου·

(β) οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 43.

Ειδοποίηση κατάσχεσης

37. Η αρμόδια αρχή η οποία προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε προϊόντος ή σχετικών με το προϊόν πληροφοριών δυνάμει του πιο πάνω άρθρου, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί και σε περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων τα οποία κατακρατούνται μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 48, τον εισαγωγέα των προϊόντων ότι τα προϊόντα αυτά έχουν κατασχεθεί ή κατακρατηθεί ανάλογα με την περίπτωση.

Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών

38.—(1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία-

(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι-

(i) Οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίες, για τα οποία οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η επιθεώρησή τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου, ή

(ii) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά, και

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι-

(i) η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανόν να εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση τέτοιου εντάλματος, ή

(ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή

(iii) τα υποστατικά είναι κενά κατοχής, δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ ενός μηνός, που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής να εισέλθει στα υποστατικά.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36 ή δυνάμει δικαστικού εντάλματος με βάση το πιο πάνω εδάφιο, δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο.

(3) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει μετά από δικαστικό ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό οφείλει εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχής, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασής τους.

Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων

39.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο κατάσχεται ή κατακρατείται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο.

(2) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52 σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε ή κατακρατήθηκε.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

40.—(1) Η αρμόδια αρχή αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών επιδίδει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Μέτρα στα οποία θα προβεί η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας ανάλογα με την περίπτωση, δε συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώς τις απόψεις του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή.

(2Α)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό διάστημα στο οποίο  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να συμμορφωθεί.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο ισχύουν τα προσωρινά μέτρα.

(3) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται ικανοποιητικά.

Διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης

41.—(1)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται, με ταχεία παρέμβαση, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή/και να τα αποσύρει ή/και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα τα οποία, ενώ φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος ακόμα και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη·

(β)  Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους Κανονισμούς δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης, τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(2) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα πιο πάνω μόνο σε περίπτωση που η διαπιστωμένη μη συμμόρφωση αφορά σε συστηματική αποτυχία του σχεδιασμού ή της κατασκευής ολόκληρης παρτίδας ή σειράς κατασκευασμένων προϊόντων και όχι σε σφάλμα σε μεμονωμένο προϊόν και η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης εφαρμόζεται σε ολόκληρη την παρτίδα ή σειρά των προϊόντων.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλισης, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο για σκοπούς του άρθρου 44.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης

42.—(1) Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ανεξάρτητα αν επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν υπερβαίνει όμως τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος ή/και τη θέση του σε λειτουργία, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, ή

(γ) ειδοποίηση ανάκλησης του προϊόντος από την αγορά.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης οφείλει να-

(α) Περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του· και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί ο Νόμος και οι Κανονισμοί.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης ή η ειδοποίηση ανάκλησης, η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης ή της ανάκλησης.

(4) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν συνεπάγεται τη μη δυνατότητα επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με το ίδιο προϊόν, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που αναγράφεται η πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα-

(α) Ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52·

(β) διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43·

(5) Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντος στην αγορά που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1), δύναται να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή για τη θέση του σε λειτουργία τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

Δήμευση προϊόντων κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου

43.—(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52, η αρμόδια αρχή δύναται σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ανεξαρτήτως της επίκλησης της διαδικασίας της ρήτρας διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, αφού δώσει ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 42 και τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύει θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, ζητώντας την έκδοση Διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο ότι αυτό δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Πράγματι το προϊόν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

(β) το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή ειδοποίηση απόσυρσης δε συμμορφώνεται με αυτή· και

(γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τη σχετική ειδοποίηση

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο:

Νοείται ότι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά σε σχέση με την καταστροφή συγκεκριμένων προϊόντων.

(4) Εκδίδοντας διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφούν, παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) Δε θα διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά ή δε θα τα θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής τους ως άχρηστο υλικό· και

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση των προϊόντων.

Ενημέρωση Επιτροπής

44.—(1) Το Υπουργείο ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την επίκληση της διαδικασίας ρήτρας διασφαλίσεως, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους έγινε η εν λόγω επίκληση και της αποστέλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν, ενημερώνοντάς την ειδικότερα κατά πόσο η απόφαση για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης οφείλεται:

(α) Στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν εφαρμόζει εναρμονισμένα πρότυπα·

(β) στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, ή

(γ) σε ελλείψεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει και τα κράτη μέλη για την επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως για συγκεκριμένο προϊόν.

Αναστολή της διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως

45. Η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως αναστέλλεται σε περίπτωση που-

(α) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις και να καταστεί ασφαλές· ή

(β) η Επιτροπή αποφασίσει, μετά από διερεύνηση του όλου θέματος, ότι η επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως δεν είναι δικαιολογημένη, οπότε η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει την ελεύθερη διάθεση και /ή θέση σε λειτουργία του προϊόντος στην αγορά και να αποζημιώσει τον κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56.

Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους

46.—(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Μέρους και τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία ή τα οποία επιβάλλουν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως από την αρμόδια αρχή.

(2) Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται, μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της απόφασης, στο ενδιαφερόμενο μέρος ή μέρη και αναφέρουν τα ένδικα ή άλλα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για προσβολή των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων αυτά θα πρέπει να ασκηθούν.

(3) Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον της αρμόδιας αρχής πριν την εφαρμογή του σχετικού μέτρου και μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω διαβούλευση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίζει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά οφείλει να παροτρύνει τους διανομείς, τους χρήστες του προϊόντος και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης

47.-(1) Εναντίον της απόφασης για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης ή οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής ειδοποίησης, ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών· ή

(β) ενώπιον του Υπουργού σε κάθε άλλη περίπτωση.

(2) Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων

48.—(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή και για διευκόλυνση της ενάσκησης από αυτή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο για επιτήρηση της αγοράς, να κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία-

(α) Παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εύλογη υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου στην υγεία και ασφάλεια· ή

(β) δε συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης.

(2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) στις τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει πάραυτα την αποδέσμευση και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποθήκευσης ή κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα ανάλογα με την περίπτωση.

Εξουσία Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών

49.—(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στην αρμόδια αρχή πληροφοριών που λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα.

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1) θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εισαγόμενα από τρίτες Χώρες προϊόντα

50. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, και σε περίπτωση-

(α)  καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του εν λόγω νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου σε σχέση ιδίως με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

(β) προϊόντων τα οποία δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας·

(γ) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, αλλά κατά την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης.

Συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

51. Η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως αυτό θα καθορίζεται στους Κανονισμούς, και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί των Υπηρεσιών αυτών δύνανται να ενεργούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως λειτουργοί της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις δραστηριότητες που θα εξουσιοδοτούνται για συγκεκριμένο προϊόν.

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής

51Α.-(1) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή και ανταλλάσσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ούτως ώστε οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των Οδηγιών να τυγχάνουν ομοιόμορφης εφαρμογής.

(2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο παρών Νόμος, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού και/ ή Οδηγίες προβλέπουν ειδικές διατάξεις, η συνεργασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο.