ΜΕΡΟΣ VII ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Ποινικά αδικήματα

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) Διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών· ή/και

(β) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή/και παραπλανητικά· ή/και

(γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και με ψευδή ή/και μη εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση· ή/και

(δ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου· ή/και

(ε) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς· ή/και

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος οργανισμός.

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) πλαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά  οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη  σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(γ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή/και απόσυρσης ή/και ανάκλησης προϊόντος που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42· ή/και

(δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει -

(α) το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(β) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009·

διαπράττει αδίκημα.

(4) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή/και (3) υπόκειται-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές μαζί. και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις του Νόμου

53.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η  αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και, σε περίπτωση διάπραξης παρόμοιας παράβασης κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) -

(α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, δείγματα του προϊόντος ή/και πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης, ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που εμποδίζουν ή/και παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές, ή που παραχωρούν ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ως κοινοποιημένος οργανισμός·

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή/και οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου·

(ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης·

(στ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής∙

(ζ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙

(η) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης,  την έκαστη παράβαση κάθε ημέραςανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

Τρόπος επιβολής προστίμων

54.—(1) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του πιο πάνω άρθρου πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Κατά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(3) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Εναντίον της απόφασης για επιβολή προστίμου επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης, ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχής είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών· ή

(β) ενώπιον του Υπουργού, σε κάθε άλλη περίπτωση.

(5) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των εβδομήντα πέντε (75) ημερών-

(α) από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής προστίμου ή,

(β) σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.