ΜΕΡΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υποχρεωτική επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης

27.-(1) Η σήμανση συμμόρφωσης για κάθε προϊόν, καθορίζεται στους Κανονισμούς και απαιτείται να επιτίθεται σε κάθε προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν ότι  για ορισμένα προϊόντα απαιτείται η επίθεση άλλων ενδείξεων ή σημάνσεων επί αυτών, αντί της σήμανσης συμμόρφωσης ή ότι δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης.

Επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης

28.—(1) Η σήμανση συμμόρφωσης επιτίθεται στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και υπό προϋποθέσεις από τον εισαγωγέα, στη μορφή που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Η σήμανση συμμόρφωσης τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή σε πινακίδα τοποθετημένη στο προϊόν για το σκοπό αυτό η οποία πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν είναι διασφαλισμένη η διατήρησή της λόγω της φύσης του προϊόντος, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει, και στα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισμούς:

Νοείται ότι η σήμανση συμμόρφωσης του προϊόντος δεν παραλείπεται ούτε υποκαθίσταται με σήμανση που τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος ή στα συνοδευτικά έγγραφα, για αισθητικούς λόγους.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, απαιτείται να συμμετέχει και κοινοποιημένος οργανισμός, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθεί ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, μόνο όμως σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση παραγωγής του προϊόντος, και ο οποίος τοποθετείται υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του:

Νοείται ότι σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων κοινοποιημένων οργανισμών στη φάση παραγωγής του προϊόντος, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθούν οι αριθμοί αναγνώρισης όλων των κοινοποιημένων οργανισμών.

Επίθεση άλλων σημάνσεων

29. Η επίθεση άλλων σημάνσεων επί του προϊόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον οι σημάνσεις αυτές εκπληρώνουν διαφορετική λειτουργία από αυτή της σήμανσης συμμόρφωσης, δεν είναι ικανές να προκαλέσουν σύγχυση με αυτή, δεν μπορούν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης συμμόρφωσης και δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εύκολη ανάγνωση και θέα της.

Εφαρμογή περισσότερων Κανονισμών

30.-(1) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότερες από μία Οδηγίες, η επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση με τις πρόνοιες όλων των Οδηγιών.

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες εφαρμοζόμενες Οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, τις πρόνοιες που θα εφαρμόζει, η σήμανση συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τις πρόνοιες των Οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, και σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία των σχετικών Οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες Οδηγίες να συνοδεύουν τα προϊόντα.