ΜΕΡΟΣ IV ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Κοινοποιούσα Αρχή

16. Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκρίνει οργανισμούς  οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών για τη διεξαγωγή ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος και τους κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Απαιτήσεις σχετικά με την Κοινοποιούσα Αρχή

16Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.

(4) Η Κοινοποιούσα Αρχή δεν προσφέρει ούτε προβλέπει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

(5) Η Κοινοποιούσα Αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

(6) Η Κοινοποιούσα Αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό αρμόδιου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ελάχιστες προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι προς έγκριση οργανισμοί

17.—(1) Οι προς έγκριση οργανισμοί απαιτείται να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) Απαραίτητη υποδομή σε εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμό-

(β) απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι επαρκώς τεχνικά καταρτισμένο σε σχέση με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίνεται ο οργανισμός, καθώς και σε σχέση με τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διακρίνεται για την επαγγελματική ακεραιότητά του ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου·

(γ) ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το προϊόν, και ιδιαίτερα με τον κατασκευαστή, το σχεδιαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και το διανομέα αναφορικά με τις δοκιμές, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και την πραγματοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(δ) ασφάλιση με οποιοδήποτε ασφαλιστή, έναντι της αστικής τους ευθύνης η οποία προκύπτει σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές απαιτήσεις.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο προς έγκριση οργανισμός ανάλογα με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί και να κοινοποιηθεί.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ότι συμμόρφωση του υπό έγκριση οργανισμού με καθορισμένα σε αυτούς ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, συνεπάγεται τεκμήριο συμμόρφωσης του οργανισμού με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για έγκριση.

Έγκριση οργανισμών

18.-(1) Η εξέταση της αίτησης του οργανισμού για έγκριση, γίνεται από την Κοινοποιούσα Αρχή η οποία απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου·

(β) εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής για το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η έγκριση·

(γ) εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

(2) Η Κοινοποιούσα αρχή εξετάζει τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 17 δικαιολογητικά και διαπιστώνει την τήρηση ή μη των απαραίτητων προϋποθέσεων, εκ μέρους του υπό έγκριση οργανισμού.

(3) Η διαδικασία λειτουργίας της Κοινοποιούσας Αρχής καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Αίτηση για έγκριση οργανισμού

19.-(1) Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει στην Κοινοποιούσα Αρχή αίτηση, σε τύπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προϊόντα και στην οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες:

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του μεθόδου όπου δε χρησιμοποιούνται τέτοιες προδιαγραφές·

(β) τη/τις διαδικασία/ες εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί·

(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 17.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τέλος, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς, για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης από την Κοινοποιούσα Αρχή.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή δέχεται αιτήσεις μόνο από ενδιαφερόμενους οργανισμούς που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

Οργανισμοί εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος

20. Οργανισ΅οί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος ΅έλος και οι οποίοι επιθυ΅ούν να δραστηριοποιηθούν εντός του πεδίου εφαρ΅ογής του παρόντος Νό΅ου, οφείλουν να-

(α) είναι κοινοποιη΅ένοι για το σκοπό αυτό από το κράτος ΅έλος στο οποίο έχουν την έδρα τους· και

(β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους αυτού για την  πρόθεση τέτοιας δραστηριοποίησής τους, η οποία αρχή πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της  εκτός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.

Κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών

21.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τους εγκεκριμένους οργανισμούς, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(2) Κατά την κοινοποίηση, η Κοινοποιούσα Αρχή παραχωρεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εγκεκριμένο οργανισμό:

(α) Όνομα και διεύθυνση του οργανισμού·

(β) την περίοδο για την οποία ισχύει η κοινοποίηση·

(γ) τον τρόπο αξιολόγησης των τεχνικών ικανοτήτων του οργανισμού·

(δ) το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίθηκε να διεξάγει τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και για τα οποία κοινοποιείται καθώς και τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης την οποία θα ακολουθήσει.

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιεσδήποτε επακόλουθες  αλλαγές στην κοινοποίηση.

Επιτήρηση κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών

22.—(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί επιτηρούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν ανά πάσα στιγμή την ικανότητα διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιήθηκαν και ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν.

(2) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί υποβάλλουν στην Η Κοινοποιούσα Αρχή ετήσια έκθεση επιτήρησης, η οποία εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, και η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση του τελευταίου, κατά πόσο ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητα εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα προϊόντα για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις έγκρισης και κατά πόσο εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.

Ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού

23.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή ανακαλεί την κοινοποίηση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού στις περιπτώσεις που-

(α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(γ) είτε η Επιτροπή είτε κράτος μέλος έχουν δικαιωθεί σε διαδικασία εναντίον της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ανάκληση της έγκρισης και κοινοποίησης κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση.

(3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό, μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου κατά το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να ανακληθούν.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού, η Κοινοποιούσα Αρχή διασφαλίζει ότι άλλος κοινοποιημένος οργανισμός επεξεργάζεται τους φακέλους του πρώτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια.

Ιεραρχική Προσφυγή κατά της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης και της κοινοποίησης

24.—(1) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής να ανακαλέσει την έγκριση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα που ο κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει γνώση της απόφασης.

(2) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της πιο πάνω προβλεπόμενης προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από τον κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

Γενικές υποχρεώσεις κοινοποιημένων οργανισμών

25.-(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να-

(α) παραχωρούν στην Κοινοποιούσα Αρχή-

(i) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη σωστή εφαρμογή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κοινοποιήθηκαν και, εφόσον τους ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, περιλαμβανομένων των εγγράφων του προϋπολογισμού, τα οποία χρειάζεται η Κοινοποιούσα Αρχή για να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου· και

(ii) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές τους·

(β) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή και τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για όλα τα πιστοποιητικά τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την εφαρμογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων αρνούνται την παραχώρηση·

(β1) ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με την ανάκληση ή την αναστολή εφαρμογής πιστοποιητικού και κατά πόσο είναι αναγκαία η λήψη μέτρων εκ μέρους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) παραχωρούν στην αρμόδια αρχή, και όπου προβλέπεται σε Κανονισμούς, στις αρμόδιες αρχές επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών, σχετικές πληροφορίες για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς·

(δ) παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(ε) παραμένουν τρίτα μέρη ανεξάρτητα από τους πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε1) εφαρμόζουν διαδικασίες και υιοθετούν δομές που να διασφαλίζουν την ουδετερότητα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και αμεροληψία τους·

(ε2) εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες σαφώς διακρίνουν μεταξύ των καθηκόντων που διεξάγουν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί και τυχόν άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες είναι αναμεμειγμένοι, καθιστώντας τη διάκριση αυτή σαφή στους πελάτες τους·

(ε3) διασφαλίζουν ότι τυχόν άλλες δραστηριότητές τους εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, δεν επηρεάζουν ή δεν περιορίζουν την εμπιστοσύνη στην αρμοδιότητα, στην αντικειμενικότητα, στην αμεροληψία ή στην επιχειρησιακή τους αξιοπιστία ως κοινοποιημένοι οργανισμοί·

(ε4) εφαρμόζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την αναγνώριση, τη διερεύνηση και την επίλυση όλων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει υποψία ή απόδειξη συγκρούσεως συμφερόντων και να ζητούν από το προσωπικό που ενεργεί εξ ονόματός τους να δηλώνουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

(στ) να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο έχει επαρκή γνώση και πείρα σχετικά με τα προϊόντα και τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, και το οποίο υπόκειται σε κατάλληλη κατάρτιση·

(στ1) βρίσκονται σε θέση να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις του προσωπικού τους και να διατηρούν πλήρη αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν την καταλληλότητα όλου του προσωπικού το οποίο αξιοποιείται σε ιδιαίτερους τομείς είτε είναι υπάλληλοί του, είτε απασχολούνται με σύμβαση είτε παρέχονται από άλλους οργανισμούς·

(στ2) διαθέτουν κατάλληλες δομές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, η άρνηση έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, η άρση και ανάκληση των σχετικών πιστοποιητικών, οι αιτήσεις που απευθύνονται στον κατασκευαστή ώστε να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν τους

(ζ) διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι κανένα αποτέλεσμα ή άλλη πληροφορία δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από την Κοινοποιούσα Αρχή και την αρμόδια αρχή, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

(η) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή για την πρόθεσή τους για οποιαδήποτε υπεργολαβική ανάθεση σε άλλο οργανισμό, μέρους των εργασιών τους·

(θ) ασφαλίζονται με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της αστικής τους ευθύνης·

(ι) συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ άλλων κοινοποιημένων οργανισμών, των κρατών μελών και της Επιτροπής-

(κ) αποδεικνύουν ότι ενημερώνονται με οποιοδήποτε τρόπο για την πορεία των σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (β1), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).

Υπεργολαβική ανάθεση καθηκόντων από κοινοποιημένους οργανισμούς

26.—(1) Κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να αναθέσει με υπεργολαβία μέρος των εργασιών που ο ίδιος οφείλει να εκπληρώσει, σε άλλο οργανισμό αφού πρώτα ενημερώσει για την πρόθεση του αυτή την Κοινοποιούσα Αρχή.

(2) Οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει με υπεργολαβία την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών, δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος αλλά οφείλει να κατέχει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα και να επιδεικνύει την ίδια ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα η οποία απαιτείται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία δυνάμει του εδαφίου (1), αυστηρά περιορισμένες τεχνικές αρμοδιότητες, ενόσω αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές και συναφείς με τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και σε καμία περίπτωση δε δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία όλες του τις αρμοδιότητες.

(4) Η ανάθεση με υπεργολαβία μέρος των εργασιών κοινοποιημένου οργανισμού σε άλλο οργανισμό γίνεται βάσει συμβολαίου το οποίο διασφαλίζει την εκπλήρωση των γενικότερων υποχρεώσεων του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και τη διαφάνεια και εμπιστευτικότητα που πρέπει να διέπει τις εργασίες τόσο του κοινοποιημένου οργανισμού όσο και του οργανισμού, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με υπεργολαβία.

(5) Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί μητρώο με όλες τις δραστηριότητες τις οποίες αναθέτει με υπεργολαβία σε άλλους οργανισμούς, το οποίο και ενημερώνει συστηματικά και το οποίο θέτει στη διάθεση της  Κοινοποιούσας Αρχής όποτε αυτό του ζητηθεί.

(6) Ανεξάρτητα από την ανάθεση οποιουδήποτε μέρους των εργασιών της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης σε άλλο οργανισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που διεξάγονται από τον άλλο οργανισμό.

Διαδικασίες και κριτήρια έγκρισης κοινοποιημένων οργανισμών για σκοπούς άλλους από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης

26Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οργανισμούς για σκοπούς χορήγησης εγκρίσεων σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται για τα προϊόντα αυτά σε Κανονισμούς.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά ή περαιτέρω κριτήρια από το αναφερόμενα στο παρόν Μέρος, για την έγκριση αναγνωρισμένων τρίτων φορέων, οργανισμών επιθεώρησης, ελεγκτικών υπηρεσιών των χρηστών, εργαστηρίων δοκιμών και οργανισμών πιστοποίησης αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα.