Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 1986, που αφορά τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές» (EE L 344 της 6.12.1986, σ. 24).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των. Οικιακών Συσκευών (Εκπομπές Αερόφερτου Θορύβου) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδιο εργαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση του ως αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7·

«γενική μέθοδος μέτρησης» σημαίνει τη μέθοδο μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που περιγράφεται στο άρθρο 8·

«διάθεση» περιλαμβάνει πώληση, ενοικίαση, σύναψη συμφωνίας ενοικιαγοράς, έκθεση οικιακών συσκευών με σκοπό την πώλησή τους και προσφορά των συσκευών υπό μορφή βραβείου ή δώρου·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εγκρίνεται από οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και το οποίο υιοθετείται ως κυπριακό πρότυπο δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«ενημερωτικό δελτίο» σημαίνει τον τυποποιημένο πίνακα πληροφοριών που αφορά τον εκπεμπόμενο αερόφερτο θόρυβο των οικιακών συσκευών·

«εκπεμπόμενος αερόφερτος θόρυβος» σημαίνει τη στάθμη της Α σταθμισμένης ηχητικής ισχύος, (LWA) της οικιακής συσκευής, εκφρασμένη σε decibels (dB), ως προς την ηχητική ισχύ ενός picowatt (1 pw), η οποία μεταδίδεται μέσω του αέρα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 19·

«ετικέτα» σημαίνει την επιγραφή ή πινακίδα που τοποθετείται στην οικιακή συσκευή και αναφέρεται στο επίπεδο αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει η οικιακή συσκευή·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)·

«οικιακές συσκευές» περιλαμβάνουν—

(α) όλα τα μηχανήματα, τμήματα μηχανήματος ή εγκαταστάσεις,

(β) τις συσκευές συντήρησης, καθαρισμού, παρασκευής και διατήρησης τροφίμων, κλιματισμού, παραγωγής και διοχέτευσης θερμότητας και ψύχους,

(γ) τους ανεμιστήρες, τους απορροφητήρες και τις ανεξάρτητες συσκευές θέρμανσης,

(δ) άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς, και που κατασκευάζονται κυρίως για να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων, των χώρων στάθμευσης και άλλων χώρων της κατοικίας·

«οικογένεια οικιακών συσκευών» σημαίνει όλα τα μοντέλα ή όλους τους τύπους διάφορων οικιακών συσκευών κατασκευασμένων για τον ίδιο σκοπό και που τροφοδοτούνται από την ίδια κύρια πηγή ενέργειας·

«παρτίδα οικιακών συσκευών» σημαίνει μια καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένης σειράς που κατασκευάζεται ή παράγεται υπό ομοιόμορφες συνθήκες·

«προμηθευτής» σημαίνει τον κατασκευαστή της οικιακής συσκευής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Δημοκρατία ή τον εισαγωγέα ή το πρόσωπο που θέτει την οικιακή συσκευή στην αγορά της Δημοκρατίας·

«στατιστική μέθοδος ελέγχου της δηλούμενης στάθμης θορύβου» σημαίνει τη μέθοδο ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 9·

«σειρά οικιακών συσκευών» σημαίνει όλες τις οικιακές συσκευές που ανήκουν στο ίδιο μοντέλο ή τύπο, έχουν καθορισμένα χαρακτηριστικά και παράγονται από τον ίδιο κατασκευαστή·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση-

(α) Των γενικών αρχών που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές·

(β) των μεθόδων μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές· και

(γ) των τρόπων ελέγχου του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές.

Πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις οικιακές συσκευές, εξαιρουμένων των ακολούθων:

(α) Συσκευών, εξοπλισμών ή μηχανών που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανικές ή επαγγελματικές χρήσεις·

(β) συσκευών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός κτιρίου ή των εγκαταστάσεών του, όπως οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης ή εξαερισμού (εκτός από τους οικιακούς ανεμιστήρες, τους απορροφητήρες και τις ανεξάρτητες συσκευές θέρμανσης), καυστήρων ακάθαρτου πετρελαίου για κεντρική θέρμανση καθώς και αντλιών υδροδότησης ή αντλιών συστημάτων αποχέτευσης·

(γ) τμημάτων εξοπλισμών, όπως οι κινητήρες· και

(δ) ηλεκτρο-ακουστικών συσκευών.

Υποχρέωση προμηθευτή παροχής ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας κατά τη διάθεση

5.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 14, ο προμηθευτής, κατά τη διάθεση οικιακών συσκευών, παρέχει στους καταναλωτές μέσω ετικέτας και ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πληροφορίες που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι αποτέλεσμα ελέγχου από αρμόδιο εργαστήριο.

(3) Ο Υπουργός δύναται να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεση οποιωνδήποτε οικιακών συσκευών σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στις εν λόγω συσκευές δεν περιέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.

Ελεύθερη εμπορία οικιακών συσκευών που πληρούν τις διατάξεις του Νόμου

6. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, που είναι δυνατό να διενεργούνται όταν οι οικιακές συσκευές εκτεθούν προς πώληση, το περιεχόμενο της ετικέτας και του ενημερωτικού δελτίου, σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο των οικιακών συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά, θεωρείται ότι συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Καθορισμός εργαστηρίων

7. Ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εργαστήριο αρμόδιο για διενέργεια μετρήσεων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε εργαστήριο θεωρεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό και του παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.

Γενική μέθοδος μέτρησης

8.—(1) Κάθε αρμόδιο εργαστήριο χρησιμοποιεί κατά τη μέτρηση του εκπεμπόμενου αερόφερτου θορύβου, τη γενική μέθοδο μέτρησης πού αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(2) Η γενική μέθοδος μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές πρέπει να έχει ακρίβεια τέτοια ώστε, το περιθώριο σφαλμάτων των πραγματοποιούμενων μετρήσεων να συνεπάγεται, για τις Α σταθμισμένες στάθμες ακουστικής ισχύος, τυπικές αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2 DB.

(3) Οι τυπικές αποκλίσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εκφράζουν το αθροιστικό αποτέλεσμα όλων των παραγόντων αβεβαιότητας των μετρήσεων, με εξαίρεση τις διακυμάνσεις που εμφανίζει η στάθμη του θορύβου της ηχητικής πηγής της οικιακής συσκευής από τη μια δοκιμή στην άλλη.

(4) Η γενική μέθοδος μέτρησης συμπληρώνεται, για κάθε οικογένεια οικιακών συσκευών, με περιγραφή της τοποθέτησης, της συναρμολόγησης, του φορτίου και της λειτουργίας των οικιακών συσκευών κατά τη μέτρηση, ώστε να προσομοιώνεται η κανονική χρήση και να εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό η επαναληψιμότητα των δοκιμών και η αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων.

(5) Για κάθε οικογένεια οικιακών συσκευών πρέπει να διευκρινίζεται η τυπική απόκλιση αναπαραγωγιμότητας.

Στατιστική μέθοδος ελέγχου της στάθμης θορύβου

9.—(1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί εφαρμόζουν κατά τον έλεγχο της δηλούμενης στάθμης θορύβου των οικιακών συσκευών μιας παρτίδας, τη στατιστική μέθοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(2) Η στατιστική μέθοδος για τον έλεγχο της δηλούμενης στάθμης θορύβου των οικιακών συσκευών μιας παρτίδας συνίσταται στη διενέργεια μετρήσεων σε ένα δείγμα μεμονωμένων παρτίδων οικιακών συσκευών με χρησιμοποίηση μονομερών δοκιμών.

(3) Ως απλό ή ισοδύναμο δείγμα λαμβάνονται τρεις συσκευές.

(4) Οι βασικές στατιστικές παράμετροι της στατιστικής μεθόδου είναι τέτοιες, ώστε η πιθανότητα αποδοχής να ισούται προς 95% εάν το 6,5% των τιμών, της ηχητικής εκπομπής μιας παρτίδας είναι ανώτερες από την τιμή που έχει δηλωθεί.

(5) Η επιλεγόμενη στατιστική μέθοδος επιβάλλει τη χρησιμοποίηση ολικής τυπικής απόκλισης αναφοράς ίσης προς 3,5 DB.

Έλεγχος βάσει εναρμονισμένου προτύπου

10. Η ένδειξη του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει μια οικιακή συσκευή τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ότι οι έλεγχοι που έγιναν από τα αρμόδια εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μόνο όταν οι μετρήσεις του θορύβου και οι έλεγχοι αυτού έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με-

(α) Το εναρμονισμένο πρότυπο CYS ΕΝ 60704, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε πρότυπο ήθελε να υιοθετηθεί ως κυπριακό πρότυπο, δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

(β) με κυπριακό πρότυπο, εφόσον δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, που να εκδίδεται με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2002, τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (β), το Υπουργείο κοινοποιεί στην Επιτροπή το κείμενο του κυπριακού προτύπου, το οποίο θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του άρθρου 8 και 9.

Τεχνικός φάκελος

11.—(1) Για κάθε μοντέλο οικιακής συσκευής που αναφέρεται στο άρθρο 4 καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή·

(β) γενική περιγραφή της οικιακής συσκευής, ικανοποιητική για την αναγνώριση της·

(γ) αποτελέσματα μετρήσεων που αφορούν τον εκπεμπόμενο αερόφερτο θόρυβο της οικιακής συσκευής όπως έχουν εξαχθεί μετά τις σχετικές μετρήσεις από αρμόδιο εργαστήριο που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8·

(δ) όταν οι τιμές θορύβου συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί για παρόμοια μοντέλα οικιακών συσκευών, τις πληροφορίες που παρέχονται για τα μοντέλα αυτά αναφορικά με το θόρυβο· και

(ε) οδηγίες χρήσεως (εάν υπάρχουν).

(3) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) καταρτίζεται από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής δύναται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό το φάκελο που ήδη απαιτείται από τους περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμούς του 1998.

(4) Ο προμηθευτής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο ή πιστό αντίγραφο αυτού, για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η κατασκευή του τελευταίου προϊόντος του συγκεκριμένου μοντέλου της οικιακής συσκευής έχει τερματιστεί, και το θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για σκοπούς επιθεώρησης.

Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε ότι αφορά τις ετικέτες και τα ενημερωτικά δελτία

12.—(1) Όταν ο προμηθευτής θέτει στην αγορά οποιαδήποτε οικιακή συσκευή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ένδειξης Κατανάλωσης Ενέργειας και άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου ή που καθορίζεται με βάση διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 18 έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε αυτές να συνοδεύονται από ετικέτα, η οποία συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός από την ετικέτα, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή, ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπει η οικιακή συσκευή. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχεται σε όλα τα έντυπα που σχετίζονται με την οικιακή συσκευή· στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής δεν παρέχει έντυπα, οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή, ενημερωτικό δελτίο μαζί με κάθε άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που χορηγεί μαζί με την οικιακή συσκευή.

Συγκατάθεση και ευθύνη του προμηθευτή για τη δημοσίευση και ακρίβεια πληροφοριών

13. Ο προμηθευτής θεωρείται υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα και στο ενημερωτικό δελτίο που παρέχει.

Διάθεση οικιακών συσκευών με συμφωνία εξ αποστάσεως

14. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικιακές συσκευές διατίθενται με ταχυδρομική παραγγελία, μέσω καταλόγου ή με άλλο μέσο, που συνεπάγεται ότι οι πιθανοί καταναλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν την οικιακή συσκευή σε εκθεσιακό χώρο, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει στους υποψήφιους αγοραστές, πριν από την αγορά της συσκευής, τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή στο ενημερωτικό δελτίο.

Πληροφορίες στην ετικέτα

15.—(1) Αναφορικά με οικιακές συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μπορεί να χρησιμοποιείται η ετικέτα που είναι τοποθετημένη στη συσκευή με βάση τις διατάξεις του ανωτέρου Νόμου.

(2) Ο τρόπος αναγραφής επί της ετικέτας των πληροφοριών που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο, καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου.

(3) Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα.

Απαγόρευση τοποθέτησης ετικετών κατά τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει

16.—(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οικιακή συσκευή ετικετών, σημάτων, συμβόλων ή επιγραφών σχετικών με τη στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου ενέργειας της οικιακής συσκευής, που δε συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συμβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση ή παραπλάνηση αναφορικά με την ένδειξη του εκπεμπόμενου αερόφερτου θορύβου της οικιακής συσκευής.

(2) Η απαγόρευση του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται όσον αφορά ετικέτα, σήμα, σύμβολο ή επιγραφή, που αφορά οικολογικά συστήματα επισήμανσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακριβείς πληροφορίες

17. Όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή, ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες για την στάθμη του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει παρτίδα οικιακών συσκευών υπερβαίνει τη δηλούμενη στάθμη τότε η αρμόδια αρχή διατάσσει την απόσυρση της εν λόγω παρτίδας από την αγορά, εκτός εάν ο προμηθευτής προβεί στην άμεση διόρθωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία καθορίζει-

(α) Τα είδη των οικιακών συσκευών και τα ακριβή μοντέλα κάθε είδους για τα οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11·

(γ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετείται η ετικέτα, εφόσον δεν έχει καθοριστεί προηγουμένως με βάση τον περί της Ένδειξης Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμο·

(δ) το περιεχόμενο και όπου κριθεί αναγκαίο το σχήμα και άλλες λεπτομέρειες, που αφορούν το ενημερωτικό δελτίο στο οποίο περιγράφεται η συσκευή·

(ε) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση των οικιακών συσκευών που διατίθενται εξ' αποστάσεως και ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές παρέχονται-

(στ) οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

19. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έρευνας ελέγχου, εξέτασης και κατακράτησης οικιακών συσκευών

20.—(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, εξαιρουμένης κατοικίας, με σκοπό να επιθεωρήσει οικιακές συσκευές οι οποίες διατίθενται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο·

(β) να διεξάγει τους απαιτουμένους ελέγχους, εξετάσεις ή δοκιμές οποιασδήποτε οικιακής συσκευής για την οποία έχει εύλογη υποψία ότι διενεργείται παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου·

(γ) εάν απαιτείται να μεταφέρει και κατακρατήσει την οικιακή συσκευή σε χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(2) Η κατακράτηση οικιακής συσκευής, δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να υπερβεί το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή, κατά περίπτωση, ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(3) Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη υποψία ότι οι πληροφορίες αναφορικά με την ένδειξη της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου που περιέχονται στην ετικέτα ή το ενημερωτικό δελτίο είναι ανακριβείς και παραπλανητικές, μπορεί να απαιτήσει από τον προμηθευτή της οικιακής συσκευής να του παραδώσει ή να του παρέχει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 11 που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών.

Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή

21. Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός υποβάλει σε έλεγχο ή εξέταση ή δοκιμή οικιακή συσκευή δυνάμει του άρθρου 20, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο του οποίου η οικιακή συσκευή κατακρατείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.

ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Επιβολή διοικητικών προστίμων

22.—(1) Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης, ή μεταγενέστερης παράβασης, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι και πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του.

(3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου θα καθορίζεται ενδεικτικά με βάση οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες θα περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ιεραρχική προσφυγή

23.—(1) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 22, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Ο Υπουργός μπορεί μετά την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, ή σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό διοικητικών προστίμων, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ανάκτηση δαπανών

24.—(1) Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 22 για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε οικιακή συσκευή, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, επιπρόσθετα από το διοικητικό πρόστιμο, να απαιτήσει από το πρόσωπο στο οποίο έχει υποβληθεί το διοικητικό πρόστιμο να του αποδώσει οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί σε σχέση με οποιαδήποτε κατακράτηση των οικιακών συσκευών.

(2) Η καταβολή των δαπανών δυνάμει του εδαφίου (1) πραγματοποιείται, μετά την επίδοση αναλυτικής βεβαίωσης των δαπανών αυτών και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 23.

Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

25. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Παρακωλύει ή παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή δήλωση κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας προς τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

26. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.