Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση-

(α) Των γενικών αρχών που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές·

(β) των μεθόδων μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές· και

(γ) των τρόπων ελέγχου του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές.