Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδιο εργαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση του ως αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7·

«γενική μέθοδος μέτρησης» σημαίνει τη μέθοδο μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που περιγράφεται στο άρθρο 8·

«διάθεση» περιλαμβάνει πώληση, ενοικίαση, σύναψη συμφωνίας ενοικιαγοράς, έκθεση οικιακών συσκευών με σκοπό την πώλησή τους και προσφορά των συσκευών υπό μορφή βραβείου ή δώρου·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εγκρίνεται από οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και το οποίο υιοθετείται ως κυπριακό πρότυπο δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«ενημερωτικό δελτίο» σημαίνει τον τυποποιημένο πίνακα πληροφοριών που αφορά τον εκπεμπόμενο αερόφερτο θόρυβο των οικιακών συσκευών·

«εκπεμπόμενος αερόφερτος θόρυβος» σημαίνει τη στάθμη της Α σταθμισμένης ηχητικής ισχύος, (LWA) της οικιακής συσκευής, εκφρασμένη σε decibels (dB), ως προς την ηχητική ισχύ ενός picowatt (1 pw), η οποία μεταδίδεται μέσω του αέρα·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει οποιοδήποτε λειτουργό που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 19·

«ετικέτα» σημαίνει την επιγραφή ή πινακίδα που τοποθετείται στην οικιακή συσκευή και αναφέρεται στο επίπεδο αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει η οικιακή συσκευή·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)·

«οικιακές συσκευές» περιλαμβάνουν—

(α) όλα τα μηχανήματα, τμήματα μηχανήματος ή εγκαταστάσεις,

(β) τις συσκευές συντήρησης, καθαρισμού, παρασκευής και διατήρησης τροφίμων, κλιματισμού, παραγωγής και διοχέτευσης θερμότητας και ψύχους,

(γ) τους ανεμιστήρες, τους απορροφητήρες και τις ανεξάρτητες συσκευές θέρμανσης,

(δ) άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς, και που κατασκευάζονται κυρίως για να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων, των χώρων στάθμευσης και άλλων χώρων της κατοικίας·

«οικογένεια οικιακών συσκευών» σημαίνει όλα τα μοντέλα ή όλους τους τύπους διάφορων οικιακών συσκευών κατασκευασμένων για τον ίδιο σκοπό και που τροφοδοτούνται από την ίδια κύρια πηγή ενέργειας·

«παρτίδα οικιακών συσκευών» σημαίνει μια καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένης σειράς που κατασκευάζεται ή παράγεται υπό ομοιόμορφες συνθήκες·

«προμηθευτής» σημαίνει τον κατασκευαστή της οικιακής συσκευής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Δημοκρατία ή τον εισαγωγέα ή το πρόσωπο που θέτει την οικιακή συσκευή στην αγορά της Δημοκρατίας·

«στατιστική μέθοδος ελέγχου της δηλούμενης στάθμης θορύβου» σημαίνει τη μέθοδο ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 9·

«σειρά οικιακών συσκευών» σημαίνει όλες τις οικιακές συσκευές που ανήκουν στο ίδιο μοντέλο ή τύπο, έχουν καθορισμένα χαρακτηριστικά και παράγονται από τον ίδιο κατασκευαστή·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.