Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των. Οικιακών Συσκευών (Εκπομπές Αερόφερτου Θορύβου) Νόμος του 2002.