Πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις οικιακές συσκευές, εξαιρουμένων των ακολούθων:

(α) Συσκευών, εξοπλισμών ή μηχανών που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βιομηχανικές ή επαγγελματικές χρήσεις·

(β) συσκευών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός κτιρίου ή των εγκαταστάσεών του, όπως οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης ή εξαερισμού (εκτός από τους οικιακούς ανεμιστήρες, τους απορροφητήρες και τις ανεξάρτητες συσκευές θέρμανσης), καυστήρων ακάθαρτου πετρελαίου για κεντρική θέρμανση καθώς και αντλιών υδροδότησης ή αντλιών συστημάτων αποχέτευσης·

(γ) τμημάτων εξοπλισμών, όπως οι κινητήρες· και

(δ) ηλεκτρο-ακουστικών συσκευών.