Υποχρέωση προμηθευτή παροχής ενημερωτικού δελτίου και ετικέτας κατά τη διάθεση

5.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 14, ο προμηθευτής, κατά τη διάθεση οικιακών συσκευών, παρέχει στους καταναλωτές μέσω ετικέτας και ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πληροφορίες που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι αποτέλεσμα ελέγχου από αρμόδιο εργαστήριο.

(3) Ο Υπουργός δύναται να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεση οποιωνδήποτε οικιακών συσκευών σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στις εν λόγω συσκευές δεν περιέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.