Καθορισμός εργαστηρίων

7. Ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εργαστήριο αρμόδιο για διενέργεια μετρήσεων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε εργαστήριο θεωρεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό και του παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.