Γενική μέθοδος μέτρησης

8.—(1) Κάθε αρμόδιο εργαστήριο χρησιμοποιεί κατά τη μέτρηση του εκπεμπόμενου αερόφερτου θορύβου, τη γενική μέθοδο μέτρησης πού αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(2) Η γενική μέθοδος μέτρησης του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές πρέπει να έχει ακρίβεια τέτοια ώστε, το περιθώριο σφαλμάτων των πραγματοποιούμενων μετρήσεων να συνεπάγεται, για τις Α σταθμισμένες στάθμες ακουστικής ισχύος, τυπικές αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2 DB.

(3) Οι τυπικές αποκλίσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εκφράζουν το αθροιστικό αποτέλεσμα όλων των παραγόντων αβεβαιότητας των μετρήσεων, με εξαίρεση τις διακυμάνσεις που εμφανίζει η στάθμη του θορύβου της ηχητικής πηγής της οικιακής συσκευής από τη μια δοκιμή στην άλλη.

(4) Η γενική μέθοδος μέτρησης συμπληρώνεται, για κάθε οικογένεια οικιακών συσκευών, με περιγραφή της τοποθέτησης, της συναρμολόγησης, του φορτίου και της λειτουργίας των οικιακών συσκευών κατά τη μέτρηση, ώστε να προσομοιώνεται η κανονική χρήση και να εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό η επαναληψιμότητα των δοκιμών και η αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων.

(5) Για κάθε οικογένεια οικιακών συσκευών πρέπει να διευκρινίζεται η τυπική απόκλιση αναπαραγωγιμότητας.