Στατιστική μέθοδος ελέγχου της στάθμης θορύβου

9.—(1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί εφαρμόζουν κατά τον έλεγχο της δηλούμενης στάθμης θορύβου των οικιακών συσκευών μιας παρτίδας, τη στατιστική μέθοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(2) Η στατιστική μέθοδος για τον έλεγχο της δηλούμενης στάθμης θορύβου των οικιακών συσκευών μιας παρτίδας συνίσταται στη διενέργεια μετρήσεων σε ένα δείγμα μεμονωμένων παρτίδων οικιακών συσκευών με χρησιμοποίηση μονομερών δοκιμών.

(3) Ως απλό ή ισοδύναμο δείγμα λαμβάνονται τρεις συσκευές.

(4) Οι βασικές στατιστικές παράμετροι της στατιστικής μεθόδου είναι τέτοιες, ώστε η πιθανότητα αποδοχής να ισούται προς 95% εάν το 6,5% των τιμών, της ηχητικής εκπομπής μιας παρτίδας είναι ανώτερες από την τιμή που έχει δηλωθεί.

(5) Η επιλεγόμενη στατιστική μέθοδος επιβάλλει τη χρησιμοποίηση ολικής τυπικής απόκλισης αναφοράς ίσης προς 3,5 DB.