Έλεγχος βάσει εναρμονισμένου προτύπου

10. Η ένδειξη του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει μια οικιακή συσκευή τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ότι οι έλεγχοι που έγιναν από τα αρμόδια εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, μόνο όταν οι μετρήσεις του θορύβου και οι έλεγχοι αυτού έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με-

(α) Το εναρμονισμένο πρότυπο CYS ΕΝ 60704, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε πρότυπο ήθελε να υιοθετηθεί ως κυπριακό πρότυπο, δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

(β) με κυπριακό πρότυπο, εφόσον δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, που να εκδίδεται με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2002, τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (β), το Υπουργείο κοινοποιεί στην Επιτροπή το κείμενο του κυπριακού προτύπου, το οποίο θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του άρθρου 8 και 9.