Τεχνικός φάκελος

11.—(1) Για κάθε μοντέλο οικιακής συσκευής που αναφέρεται στο άρθρο 4 καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος κατά τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή·

(β) γενική περιγραφή της οικιακής συσκευής, ικανοποιητική για την αναγνώριση της·

(γ) αποτελέσματα μετρήσεων που αφορούν τον εκπεμπόμενο αερόφερτο θόρυβο της οικιακής συσκευής όπως έχουν εξαχθεί μετά τις σχετικές μετρήσεις από αρμόδιο εργαστήριο που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8·

(δ) όταν οι τιμές θορύβου συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί για παρόμοια μοντέλα οικιακών συσκευών, τις πληροφορίες που παρέχονται για τα μοντέλα αυτά αναφορικά με το θόρυβο· και

(ε) οδηγίες χρήσεως (εάν υπάρχουν).

(3) Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) καταρτίζεται από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής δύναται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό το φάκελο που ήδη απαιτείται από τους περί Ασφάλειας (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Κανονισμούς του 1998.

(4) Ο προμηθευτής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο ή πιστό αντίγραφο αυτού, για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η κατασκευή του τελευταίου προϊόντος του συγκεκριμένου μοντέλου της οικιακής συσκευής έχει τερματιστεί, και το θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για σκοπούς επιθεώρησης.