Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε ότι αφορά τις ετικέτες και τα ενημερωτικά δελτία

12.—(1) Όταν ο προμηθευτής θέτει στην αγορά οποιαδήποτε οικιακή συσκευή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ένδειξης Κατανάλωσης Ενέργειας και άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου ή που καθορίζεται με βάση διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 18 έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε αυτές να συνοδεύονται από ετικέτα, η οποία συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εκτός από την ετικέτα, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή, ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπει η οικιακή συσκευή. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχεται σε όλα τα έντυπα που σχετίζονται με την οικιακή συσκευή· στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής δεν παρέχει έντυπα, οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή, ενημερωτικό δελτίο μαζί με κάθε άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που χορηγεί μαζί με την οικιακή συσκευή.