Συγκατάθεση και ευθύνη του προμηθευτή για τη δημοσίευση και ακρίβεια πληροφοριών

13. Ο προμηθευτής θεωρείται υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα και στο ενημερωτικό δελτίο που παρέχει.