Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή

21. Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός υποβάλει σε έλεγχο ή εξέταση ή δοκιμή οικιακή συσκευή δυνάμει του άρθρου 20, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο του οποίου η οικιακή συσκευή κατακρατείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.