Επιβολή διοικητικών προστίμων

22.—(1) Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης, ή μεταγενέστερης παράβασης, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι και πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του.

(3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου θα καθορίζεται ενδεικτικά με βάση οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες θα περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.