Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

25. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Παρακωλύει ή παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή δήλωση κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας προς τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.