Ανάκτηση δαπανών

24.—(1) Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 22 για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε οικιακή συσκευή, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, επιπρόσθετα από το διοικητικό πρόστιμο, να απαιτήσει από το πρόσωπο στο οποίο έχει υποβληθεί το διοικητικό πρόστιμο να του αποδώσει οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί σε σχέση με οποιαδήποτε κατακράτηση των οικιακών συσκευών.

(2) Η καταβολή των δαπανών δυνάμει του εδαφίου (1) πραγματοποιείται, μετά την επίδοση αναλυτικής βεβαίωσης των δαπανών αυτών και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 23.