Πληροφορίες στην ετικέτα

15.—(1) Αναφορικά με οικιακές συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μπορεί να χρησιμοποιείται η ετικέτα που είναι τοποθετημένη στη συσκευή με βάση τις διατάξεις του ανωτέρου Νόμου.

(2) Ο τρόπος αναγραφής επί της ετικέτας των πληροφοριών που αφορούν τον αερόφερτο θόρυβο, καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμου.

(3) Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα.