Απαγόρευση τοποθέτησης ετικετών κατά τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει

16.—(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οικιακή συσκευή ετικετών, σημάτων, συμβόλων ή επιγραφών σχετικών με τη στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου ενέργειας της οικιακής συσκευής, που δε συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συμβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση ή παραπλάνηση αναφορικά με την ένδειξη του εκπεμπόμενου αερόφερτου θορύβου της οικιακής συσκευής.

(2) Η απαγόρευση του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται όσον αφορά ετικέτα, σήμα, σύμβολο ή επιγραφή, που αφορά οικολογικά συστήματα επισήμανσης για την προστασία του περιβάλλοντος.