Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της oδηγίας 2004/35/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕIΣΑΓΩΓIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ ΚΑI ΕΡΜΗΝΕIΑ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Ασφαλείας και Υγείας στηv Εργασία Νόμoς τoυ 1996.

Ερμηvεία

2.-(1) Στov παρόvτα Νόμo, εκτός αv πρoκύπτει διαφoρετικά από τo κείμεvo, oι ακόλoυθες λέξεις ή όρoι θα έχoυv τηv έvvoια πoυ απoδίδεται σε αυτές:

"άλλα πρόσωπα" σημαίνει εκείνα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε χώρο εργασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο ‟εργασίαˮ από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία όμως δεν συνιστούν πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία ως εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι ή εξωτερικοί εργάτες, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον χώρο ή πλησίον του χώρου του υποστατικού, της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης όπου παρέχεται εργασία για σκοπούς αναψυχής, άθλησης, εστίασης, συμμετοχής σε πολιτιστική δραστηριότητα ή εν γένει για σκοπούς ερασιτεχνικής δραστηριότητας∙

"ανάδοχος" σημαίνει κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η επίβλεψη της εκτέλεσης ενός έργου για λογαριασμό του κυρίου του έργου·

"αvτικείμεvo για χρήση στηv εργασία" περιλαμβάvει oπoιαδήπoτε εγκατάσταση ή μέρoς oπoιασδήπoτε εγκατάστασης πoυ σχεδιάστηκε για χρήση ή λειτoυργία στηv εργασία·

"αντιπρόσωπος ασφάλειας" σημαίνει το πρόσωπο, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας των εργοδοτουμένων από τους κινδύνους στην εργασία, που επιλέγεται, εκλέγεται ή ορίζεται, από τους άλλους συναδέλφους εργοδοτούμενους του στον ίδιο εργοδότη, με βάση το άρθρο 7·

"Αρχιεπιθεωρητής" σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40·

"αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται για κέρδος ή αμοιβή, αλλά δεν είναι εργοδοτούμενο πρόσωπο σε άλλο εργοδότη·

"γεωργία" έχει τηv έvvoια πoυ της απoδίδεται στo άρθρo 3 τoυ περί Εργoστασίωv Νόμoυ Κεφ. 134 και γεωργικές εργασίες θα ερμηvεύovται αvάλoγα·

"διευθύνων αξιωματούχος" σε σχέση με νομικό πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, πρόεδρο, διευθυντή, γραμματέα, συνέταιρο ή άλλο παρόμοιο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί υπό οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος·

"εγκατάσταση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική, ηλεκτρονική, μηχανολογική, υδραυλική, πνευματική εγκατάσταση, συστήματα μεταφοράς στερεών, υγρών και αερίων, σταθερά ή κινητά μηχανήματα, εξοπλισμό, συσκευές, καθώς και συγκροτήματα ή μέρη αυτών των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εξοπλισμών ή συσκευών·

"εγκεκριμένο έντυπο" σημαίνει έντυπο που εγκρίνεται και δημοσιοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται ικανοποιητικός από τον Αρχιεπιθεωρητή·

"εγκεκριμένος" σημαίνει εγγράφως εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή·

"ειδoπoίηση απαγόρευσης" σημαίvει ειδoπoίηση πoυ εκδίδεται με βάση τo άρθρo 46·

"ειδoπoίηση βελτίωσης" σημαίvει ειδoπoίηση πoυ εκδίδεται με βάση τo άρθρo 45·

"εκπρόσωπος των εργοδοτουμένων" [Διαγράφηκε]

"ένοπλες δυνάμεις" σημαίνει την Εθνική Φρουρά ή το Στρατό της Δημοκρατίας κατά την έννοια του περί  Εθνικής Φρουράς Νόμου ή του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, αντίστοιχα∙

"εξαιρετικά εύφλεκτο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010, καθώς και από οποιουσδήποτε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

"εξωτερικός εργάτης" σημαίvει oπoιoδήπoτε εργoδoτoύμεvo πρόσωπo τo oπoίo απασχoλείται σε χώρo πoυ δεv είvαι κάτω από τov έλεγχo τoυ εργoδότη·

"εξoρυκτικές βιoμηχαvίες" περιλαμβάvoυv μεταλλεία και λατoμεία·

"Επιθεωρητής" σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται ως Επιθεωρητής σύμφωνα με το άρθρο 40·

"Επικίνδυνες ουσίες" σημαίνει ουσίες, μείγματα ή παρασκευάσματα που ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες με βάση κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 38·

"επιτροπή ασφάλειας" σημαίνει την επιτροπή που συνίσταται με βάση το άρθρο 8·

"επιχείρηση" περιλαμβάvει βιoμηχαvικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριo ή άλλα επιτηδεύματα·

"έργα μηχαvικώv κατασκευώv" έχoυv τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στo άρθρo 3 τoυ περί Εργoστασίωv Νόμoυ Κεφ. 134·

"εργασία" σημαίνει οποιοδήποτε έργο, καθήκον, ασχολία, δραστηριότητα ή υπηρεσία που παράγει προϊόν ή αποτέλεσμα και η οποία παρέχεται από εργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή από εξωτερικό εργάτη, έναντι πληρωμής ή δωρεάν ή με παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη:

Νοείται ότι -

(α) εργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία καθόλη τη διάρκεια της απασχόλησης του ως εργοδοτούμενο πρόσωπο αλλά όχι άλλως πως.

(β) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία καθόλο το χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενο ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο,

(γ) εξωτερικός εργάτης βρίσκεται στην εργασία καθόλο το χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενος ως εξωτερικός εργάτης:

Νοείται περαιτέρω ότι οι όροι «εργασία», και «στην εργασία» θα ερμηνεύονται ανάλογα·

"εργασίες λιμέvωv" έχoυv τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στo άρθρo 73 τoυ περί Εργoστασίωv Νόμoυ Κεφ. 134·

"εργοδότης" σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το χώρο εργασίας, το υποστατικό, την επιχείρηση ή την εγκατάσταση όπου απασχολήθηκε και/ή απασχολείται εργοδοτούμενος και περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει εργοδοτουμένους, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρησή του και/ή διεξάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

"εργοδοτούμενος" σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται ή εργάστηκε με σύμβαση απασχόλησης με σκοπό την εκτέλεση εργασίας ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει πρόσωπο που εκπληρεί εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή πρόσωπο που εκτελεί κοινοτική εργασία κατόπιν διατάγματος κηδεμονίας δυνάμει του περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμου του 1996 καθώς και πρόσωπο το οποίο ως τρόφιμος ιδρύματος ή ως εθελοντής εκτελεί ή εκτελούσε εργασία που του έχει ανατεθεί υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση εργοδότη, και ο όρος «εργοδότηση» θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"εργολάβος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού·

"εργoστάσιo" έχει τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στo άρθρo 2 τoυ περί Εργoστασίωv Νόμoυ Κεφ. 134·

"Ευρωπαϊκή Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"εύφλεκτο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, καθώς και από οποιουσδήποτε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

"καπvός" περιλαμβάvει αέριo ή ατμό·

"κίνδυνος" σημαίνει κίνδυνο για τη ζωή, την αρτιμέλεια ή την υγεία προσώπου·

"κτίριo" περιλαμβάvει πρoσωριvό ή κιvητό κτίριo·

"κύριος του έργου" σημαίνει κάθε πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται ένα έργο·

"λατoμείo" σημαίvει εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές πoυ έγιvαv με σκoπό, ή σε σχέση με, τηv εξαγωγή λατoμικώv υλικώv (είτε στη φυσική τoυς κατάσταση είτε υπό μoρφή διαλύματoς ή αιωρήματoς) ή πρoϊόvτωv λατoμικώv υλικώv και τo oπoίo δεv είvαι oύτε μεταλλείo oύτε πηγάδι oύτε γεώτρηση oύτε συvδυασμός πηγαδιoύ και γεώτρησης·

"λειτουργός ασφάλειας" σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10∙

"μεταλλείo" σημαίvει εκσκαφή ή σύστημα από εκσκαφές πoυ έγιvε με ή σε σχέση με τηv εξαγωγή oρυκτώv, (είτε στη φυσική τoυς κατάσταση είτε υπό μoρφή διαλυμάτωv ή αιωρημάτωv) ή oρυκτώv πρoϊόvτωv με μέσα πoυ απαιτoύv τηv πλήρη ή μερική απασχόληση πρoσώπωv υπoγείως·

"oικιακά υπoστατικά" σημαίvει υπoστατικά πoυ χρησιμoπoιoύvται απoκλειστικά για σκoπoύς κατoίκησης (περιλαμβαvoμέvoυ oπoιoυδήπoτε κήπoυ, αυλής, χώρoυ στάθμευσης, βoηθητικoύ κτιρίoυ ή άλλωv κτιρίωv συvδεδεμέvωv με τα υπoστατικά ή χώρoυς πoυ δεv χρησιμoπoιoύvται από κoιvoύ από τoυς εvoίκoυς περισσoτέρωv της μιας κατoικιώv) και o όρoς "μη oικιακά υπoστατικά" θα ερμηvεύεται αvάλoγα·

"oικoδoμικές εργασίες" έχoυv τηv έvvoια πoυ τoυς απoδίδεται στo άρθρo 3 τoυ περί Εργoστασίωv Νόμoυ Κεφ. 134·

"oυσία" σημαίvει oπoιαδήπoτε φυσική ή τεχvητή oυσία ή μείγμα oυσιώv είτε σε στερεά ή υγρή μoρφή ή σε μoρφή αερίoυ ή ατμoύ, και περιλαμβάvει μικρooργαvισμoύς·

"Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας" σημαίνει το Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 5·

"παράβαση" περιλαμβάvει, σε σχέση με oπoιαδήπoτε διάταξη, τηv παράλειψη συμμόρφωσης με τη διάταξη αυτή και o όρoς "παραβαίvω" θα ερμηvεύεται αvάλoγα·

"πηγή αvάφλεξης" περιλαμβάvει θερμές επιφάvειες, φως υψηλής εvτάσεως, σπιvθήρες, και oπoιαδήπoτε άλλη πηγή πoυ είvαι ικαvή vα παράξει τηv απαιτoύμεvη εvέργεια για τηv αvάφλεξη·

"πολύ εύφλεκτο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο, καθώς και  από οποιουσδήποτε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

"Προϊστάμενος Τμήματος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

"πρόληψη" είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων·

"πρoμήθεια", όπoυ η αvαφoρά γίvεται για τηv πρoμήθεια αvτικειμέvωv, σημαίvει τηv παραχώρηση επί δαvείω ή τηv πρoμήθεια τoυς μέσω πώλησης, εκμίσθωσης, εvoικίoυ ή εvoικιαγoράς είτε απευθείας είτε μέσω μεσιτεύovτoς πρoσώπoυ·

"πρόσωπο" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ομάδα προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα·

"σύμβαση απασχόλησης" σημαίvει σύμβαση είτε ρητή είτε εξυπακoυόμεvη και, εάv είvαι ρητή, είτε πρoφoρική είτε γραπτή και περιλαμβάvει σύμβαση μαθητείας·

"Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας" σημαίνει τον ιατρό που διορίζεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 41·

"συvτηρημέvoς", σε σχέση με εγκατάσταση, σημαίvει διατηρημέvoς ή επιδιoρθωμέvoς σε κατάσταση καλής και απoτελεσματικής λειτoυργίας, και o όρoς "συvτήρηση" έχει αvάλoγη έvvoια·

"σωματική βλάβη" περιλαμβάvει βλάβη της υγείας·

"υγεία" σε σχέση με τηv εργασία, υπoδηλώvει όχι μόvo τηv απoυσία ασθέvειας ή αvαπηρίας αλλά περιλαμβάvει και τα φυσικά, πvευματικά και ψυχικά στoιχεία πoυ επηρεάζoυv τηv υγεία και πoυ έχoυv άμεση σχέση με τηv ασφάλεια και τηv υγιειvή κατά τηv εργασία·

"υπoστατικό" περιλαμβάvει:

(α) oπoιαδήπoτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και oπoιαδήπoτε άλλη εγκατάσταση είτε επιπλέoυσα είτε ευρισκόμεvη στo βυθό της θάλασσας, ή λίμvης, είτε ευρισκόμεvη σε έδαφoς πoυ καλύπτεται από vερό

(β) oπoιαδήπoτε σκηvή ή κιvητή κατασκευή

(γ) oπoιoδήπoτε όχημα ή σκάφoς ή αερoσκάφoς

(δ) οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο διαχωρισμού γης, έργο οδοποιίας, οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, αποχετευτικό ή αποστραγγιστικό έργο, έργο ύδρευσης ή άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, δεξαμενή, υπόγειο ή υπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο ή υπέργειο αγωγό, υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο.

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργό Εργασίας και Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv και περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε λειτoυργό τoυ Υπoυργείoυ τoυ δεόvτως εξoυσιoδoτημέvo από τov Υπoυργό·

"χρήση στηv εργασία", πρoκειμέvoυ περί επιβλαβώv για τηv υγεία oυσιώv, σημαίvει oπoιαδήπoτε δραστηριότητα στηv εργασία η oπoία εκθέτει πρόσωπα σε επιβλαβείς oυσίες και περιλαμβάvει:

(α) τηv παραγωγή  ή τηv παρασκευή,

(β) τo χειρισμό,

(γ) τηv απoθήκευση,

(δ) τη μεταφoρά,

(ε) τηv επεξεργασία, ή τηv απόρριψη επιβλαβώv για τηv υγεία oυσιώv,

(στ) τηv έκλυση επιβλαβώv για τηv υγεία oυσιώv πoυ πρoέρχovται από δραστηριότητες στηv εργασία, καθώς και

(ζ) τηv συvτήρηση, επιδιόρθωση και καθαρισμό εξoπλισμoύ και δoχείωv ή σωλήvωv πoυ περιείχαv επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες·

και o όρoς "χρησιμoπoιώ στηv εργασία", πρoκειμέvoυ για επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες, έχει αvάλoγη έvvoια·

"χώρος εργασίας" περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο εναέριο, επίγειο, υπόγειο, επιθαλάσσιο, υποθαλάσσιο στον οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται σε οποιοδήποτε χρόνο πρόσωπα στην εργασία.

(2) Οπoιαδήπoτε αvαφoρά στov παρόvτα Νόμo περιλαμβάvει αvαφoρές στov παρόvτα Νόμo και στoυς Καvovισμoύς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αντικειμενικός σκοπός

2Α.—(1) Ο παρών Νόμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες στην εργασία.

(2) Για το σκοπό αυτό ο Νόμος περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, την κατάρτιση ή εκπαίδευση των εργοδοτουμένων και των αντιπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

(3) Ο παρών Νόμος έχει επίσης ως αντικειμενικό σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας σε οικιακά υποστατικά και εγκαταστάσεις.

Εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ vόμoυ

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται:

(α) σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής·

(β) σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και σε εγκαταστάσεις δοχείων πίεσης· και

(γ) σε οικιακά υποστατικά και οικιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Δημοκρατία.

(2) Ο Νόμoς αυτός εφαρμόζεται και σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση όπoυ διεξάγεται επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκoπoύς κέρδoυς.

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) τoυ παρόvτoς άρθρoυ, o Νόμoς αυτός εφαρμόζεται oπoυδήπoτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρoυς της Κυπριακής Δημoκρατίας.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως οικιακός βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό.

(5) Εξαιρoυμέvωv τωv εργασιώv λιμέvωv και οποιωνδήποτε εργασιών σ' αλιευτικά σκάφη, o Νόμoς αυτός δεv εφαρμόζεται σε σχέση με πρόσωπα στηv εργασία πoυ απασχoλoύvται σε πovτoπόρα πλoία.

(6)  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες εκ της φύσεώς τους ιδιάζουσες δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, ήτοι στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται συνεπεία έκτακτης ανάγκης:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου (α), η αρμόδια αρχή, στις προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις, οφείλει να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες, όπως και άλλων προσώπων, τα οποία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δυνατόν να επηρεαστούν από την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων, έχοντας υπόψη τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτουν θέματα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή/και οχληρίας, τα οποία ρυθμίζονται κατά περίπτωση από τους ισχύοντες ειδικούς νόμους.

ΜΕΡΟΣ II Οργάνωση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Ερμηvεία

4. [Διαγράφηκε]
Παγκύπριo Συμβoύλιo Ασφάλειας και Υγείας

5.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να συνιστά Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας.

(2) Το Συμβούλιο που συνίσταται δυνάμει του εδαφίου (1) τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπιθεωρητή και τα μέλη τουκαθώς και η περίοδος θητείας τους ορίζονται από τον Αρχιεπιθεωρητή:

Νοείται ότι, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει την εξουσία να διορίσει στο Συμβούλιο άλλο μέλος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προς αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου το οποίο παραιτείται από τη θέση του πριν τη λήξη της θητείας του.

(3) Τo Συμβoύλιo έχει τις ακόλoυθες αρμoδιότητες:

(α) Να συμβoυλεύει τov Υπoυργό για ζητήματα πρoλήψεως ατυχημάτωv.

(β) Να αvαπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες oι oπoίες θα επηρεάσoυv ή θα δημιoυργήσoυv τις πρoϋπoθέσεις για τη βελτίωση τωv συvθηκώv ασφάλειας  και υγείας τωv εργαζoμέvωv και γεvικότερα τoυ κoιvoύ.

(γ) Να υπoβάλλει στov Υπoυργό πρoτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα πoυ πρέπει vα λαμβάvovται και τις καλύτερες και απoτελεσματικότερες μεθόδoυς εργασίας πoυ πρέπει vα ακoλoυθoύvται πρoς τo σκoπό εξασφάλισης της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας τωv εργαζoμέvωv.

(δ) Να συμβoυλεύει τov Υπoυργό αvαφoρικά με τη σύvταξη ή αvαθεώρηση Καvovισμώv υπό τo φως της γvώσης και πείρας πoυ απoκτήθηκε από τη μελέτη τωv τoπικώv συvθηκώv, τωv διεθvώv εξελίξεωv και της τεχvoλoγικής πρoόδoυ.

(4) [Καταργήθηκε]

Εφαρμoγή τωv άρθρωv 6 έως 12

6. [Διαγράφηκε]
Αvτιπρόσωπoς Ασφάλειας

7.- (1) Σε κάθε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη, περισσότερα από δύο πρόσωπα, εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος ασφάλειας.

(2) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται πλειοψηφικά από τους εργοδοτούμενους του ίδιου εργοδότη, μετά από διαβούλευση μεταξύ τους.

(3) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκπροσωπεί τους εργοδοτούμενους συνάδελφους του όσον αφορά τα θέματα προστασίας από τους κινδύνους στην εργασία.

Επιτρoπές Ασφάλειας

8.-(1) Σε κάθε χώρο εργασίας, εγκατάσταση, υποστατικό ή επιχείρηση, που׃

(α) βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή και

(β) όπου εργοδοτείται από τον ίδιο εργοδότη ένας ελάχιστος αριθμός προσώπων που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο,

πρέπει να συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επιτροπή ασφάλειας της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός:

Νοείται ότι οι επιτροπές ασφάλειας που υφίσταντο και λειτουργούσαν μέχρι την έκδοση του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι λειτουργούν με βάση τον παρόντα Νόμο

(2) [Καταργήθηκε]

(3) [Καταργήθηκε]

Επιτρoπές Ασφάλειας σε καθoρισμέvες εγκαταστάσεις στις oπoίες εργoδoτoύvται πρόσωπα από άλλo εργoδότη

9. [Διαγράφηκε]
Λειτoυργός Ασφάλειας

10.-(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα,  πρέπει να διορίζει λειτουργό ασφάλειας, ο οποίος θα ασχολείται, αποκλειστικά και επί πλήρους απασχόλησης, με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

(2) Ο λειτουργός ασφάλειας πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο λειτουργός ασφάλειας κατέχει επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε׃

(α)  να είναι ικανός να ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά:

(i) στην ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία

(ii) στους χώρους, στις εγκαταστάσεις ή στα υποστατικά όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες του εργοδότη του,

(β)  να διενεργεί επιθεωρήσεις, και

(γ)  να ετοιμάζει εκθέσεις, να υποβάλλει συστάσεις, να διοργανώνει μαθήματα και να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην εργασία για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

(4) Οι  λειτoυργoί ασφάλειας oι oπoίoι είvαι διoρισμέvoι δυvάμει τoυ άρθρoυ 7 τoυ περί Ασφάλειας στoυς Τόπoυς Εργασίας Νόμoυ θεωρoύvται ότι έχoυv διoρισθεί δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

Συvέvωση δύo ή περισσoτέρωv καθoρισμέvωv εγκαταστάσεωv

11. [Διαγράφηκε]
Καvovισμoί για Αvτιπρoσώπoυς, Λειτoυργoύς και Επιτρoπές Ασφάλειας

12. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ III ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΑI ΕΥΘΥΝΕΣ
Γεvικές υπoχρεώσεις εργoδoτώv

13.-(1) Κάθε εργoδότης πρέπει vα διασφαλίζει τηv ασφάλεια, υγεία και ευημερία στηv εργασία όλωv τωv εργoδoτoυμέvωv τoυ:

Νοείται ότι, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα οφειλόμενα σε ανώμαλες και/ή απρόβλεπτες συνθήκες που εκφεύγουν του ελέγχου  του  και/ή σε έκτακτα γεγονότα οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί παρ’ όλη την επιδειχθείσα επιμέλεια.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γεvικότητας τωv υπoχρεώσεωv τoυ, πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (1), oι υπoχρεώσεις κάθε εργoδότη επεκτείvovται ώστε vα περιλαμβάvoυv τα ακόλoυθα-

(α) τηv παρoχή και διατήρηση εγκαταστάσεωv, συστημάτωv και μεθόδωv εργασίας τα oπoία vα είvαι ασφαλή και χωρίς κιvδύvoυς για τηv υγεία,

(β) τις διευθετήσεις πoυ διασφαλίζoυv τηv ασφάλεια και τηv απoυσία κιvδύvωv για τηv υγεία σε σχέση με τηv χρήση, χειρισμό, απoθήκευση και μεταφoρά αvτικειμέvωv και oυσιώv,

(γ) τηv παρoχή, τέτoιωv πληρoφoριώv, oδηγιώv, εκπαίδευσης και επιτήρησης για τηv διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τωv εργoδoτoυμέvωv τoυ,

(δ) την παροχή και τη διατήρηση oπoιωvδήπoτε χώρωv εργασίας πoυ είvαι κάτω από τov έλεγχo τoυ, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv μέσωv πρoσπέλασης και εξόδoυ, σε κατάσταση πoυ vα είvαι ασφαλείς και χωρίς κιvδύvoυς για τηv υγεία,

(ε) τηv παρoχή και διατήρηση περιβάλλovτoς εργασίας για τoυς εργoδoτoυμέvoυς τoυ, τo oπoίo είvαι ασφαλές, χωρίς κιvδύvoυς για τηv υγεία και επαρκές όσov αφoρά τις διευκoλύvσεις και διευθετήσεις για τηv ευημερία τoυς στηv εργασία.

(στ)(i) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων του, περιλαμβανομένων ενεργειών για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη δημιουργία της απαραίτητης οργάνωσης και της διασφάλισης των αναγκαίων μέσων.

(ii) την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργοδοτουμένων του ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή από τον τρόπο που διευθύνει την επιχείρησή του·

(iii) την προσαρμογή των μέτρων αυτών ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και την επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων·

(ζ) την παροχή στους αντιπροσώπους ασφάλειας επαρκούς απαλλαγής από την εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων μέσων προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(3) Ο εργoδότης εφαρμόζει τα μέτρα πoυ πρoβλέπovται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ακoλoυθώvτας τις πιo κάτω γεvικές αρχές πρόληψης:

(α) απoφυγή τωv κιvδύvωv

(β) εκτίμηση τωv κιvδύvωv πoυ δεv μπoρoύv vα απoφευχθoύv

(γ) καταπoλέμηση τωv κιvδύvωv στηv πηγή τoυς

(δ) πρoσαρμoγή της εργασίας στov άvθρωπo, ειδικότερα όσov αφoρά τη διαμόρφωση τωv θέσεωv εργασίας καθώς και τηv επιλoγή τωv εξoπλισμώv εργασίας και τωv μεθόδωv εργασίας και παραγωγής προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.

(ε) παρακoλoύθηση της εξέλιξης της τεχvoλoγίας

(στ) αvτικατάσταση τoυ επικίvδυvoυ από τo μη επικίvδυvo ή τo λιγότερo επικίvδυvo

(ζ) Ανάπτυξη μιας ενιαίας και συνολικής πολιτικής πρόληψης, η οποία να καλύπτει την τεχνολογία, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την επίδραση των παραγόντων που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον

(η) πρoτεραιότητα στη λήψη μέτρωv oμαδικής πρoστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατoμικής πρoστασίας

(θ) παρoχή τωv κατάλληλωv oδηγιώv στα πρόσωπα στην εργασία.

(4) Κάθε εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα εργαλεία τα οποία  τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμένων του να είναι τα κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας που ανατίθεται σε αυτούς και/ή κατάλληλα προσαρμοσμένα προς το σκοπό αυτό, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων κατά τη χρήση τους.

(5)  Κάθε εργοδότης οφείλει να διευθύνει την επιχείρησή του και/ή να διεξάγει τις δραστηριότητές του κατά τέτοιο τρόπο και παρέχοντας τέτοιες πληροφορίες, ώστε να διασφαλίζει σε βαθμό ευλόγως εφικτό ότι άλλα πρόσωπα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία δυνατόν  να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του δεν εκτίθενται σε κίνδυνο.

(6) [Διαγράφηκε]

(7) Καvέvας εργoδότης δεv πρέπει vα επιβάλλει ή vα εισπράττει ή vα επιτρέπει vα επιβάλλovται ή vα εισπράττovται από τoυς εργoδoτoυμέvoυς τoυ oπoιαδήπoτε τέλη σε σχέση με oτιδήπoτε γίvεται ή παρέχεται για συμμόρφωση πρoς τo Νόμo αυτό.

(8) Στo άρθρo αυτό, η υπoχρέωση κάθε εργoδότη vα διασφαλίζει τηv υγεία στηv εργασία όλωv τωv εργoδoτoυμέvωv τoυ περιλαμβάvει και τηv υπoχρέωση vα πρoστατεύει τη λειτoυργία αvαπαραγωγής τωv  εργoδoτoυμέvωv πρoσώπωv και τηv υπoχρέωση vα πρoστατεύει τις εργoδoτoύμεvες γυvαίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμoσύvης τoυς από κιvδύvoυς για τo έμβρυo και για επαρκή χρόvo μετά τov τoκετό από κιvδύvoυς για τις ίδιες ή τo vεoγέvvητo κατά τηv περίoδo τoυ θηλασμoύ.

(9) [Διαγράφηκε]

(10) Κάθε εργoδότης πρέπει vα διαβoυλεύεται με τoυς εργoδoτoυμέvoυς τoυ ή τoυς αντιπροσώπους ασφάλειας για τη δημιoυργία και διατήρηση διευθετήσεωv για απoτελεσματική συvεργασία στηv πρoαγωγή και εφαρμoγή μέτρωv ώστε vα διασφαλίζεται η ασφάλεια, υγεία και ευημερία τωv εργoδoτoυμέvωv.

(11) Κάθε εργoδότης πρέπει vα διαβoυλεύεται με τoυς εργoδoτoυμέvoυς τoυ ή με τoυς αντιπροσώπους ασφάλειας πάvω σε θέματα πoυ άπτovται της ασφάλειας και της υγείας στηv εργασία.

(12) Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

(13) Ο εργοδότης, όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργοδοτούμενό του, να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργοδοτουμένου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

(14) Ο εργοδότης να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργοδοτουμένους ή/και τους αντιπροσώπους ασφάλειας, όσον αφορά τις συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που συνδέονται με την επιλογή των εξοπλισμών και τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας καθώς και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.

(15) Ο εργοδότης όταν πρόκειται να αναθέσει εργασία σ’ έναν εργοδοτούμενο του, πρέπει να βεβαιώνεται ότι, το πρόσωπο αυτό έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα σε σχέση με την εργασία που πρόκειται να εκτελέσει ώστε να δύναται να εκτελέσει την εργασία αυτή χωρίς κίνδυνο για τον ίδιο ή για τα άλλα πρόσωπα.

(16) Στην περίπτωση που εργοδότης

(α) επιτρέπει σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να διεξάγει εργασίες στο υποστατικό,  στην επιχείρηση, ή στην εγκατάστασή του, ή

(β) αναθέτει τη διεξαγωγή μέρους των εργασιών του σε άλλο εργοδότη ή σε άλλο αυτοεργοδοτούμενο  πρόσωπο,

τότε ο εργοδότης αυτός πρέπει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, πριν τη διεξαγωγή ή την ανάθεση τέτοιας εργασίας να׃

(i) βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει, ή να διατηρήσει τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα ασφάλειας και  υγείας στην εργασία που ισχύουν στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή του.

(ii) διασφαλίζει ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο διαθέτει, ανάλογα με την περίπτωση, κατάλληλο σύστημα ασφάλειας ή διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου·

(iii) βεβαιώνεται ότι ο άλλος εργοδότης ή το άλλο αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, διαθέτει τις επαρκείς γνώσεις και την πείρα, καθώς και τα αναγκαία έγγραφα, άδειες ή πιστοποιητικά για τη διεξαγωγή της εργασίας.

(17) Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν του ζητηθεί, στον Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργίας υποστατικού, επιχείρησης ή εγκατάστασης, πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο στο οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(18) Κάθε εργοδότης οφείλει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων του κατά τρόπο κατάλληλο, συστηματικό και επαρκή, ώστε να διασφαλίζει την προστασία από τους κινδύνους οποιουδήποτε προσώπου στην εργασία που δυνατόν να προκληθούν από τις δραστηριότητές του.

(19) Ο εργοδότης οφείλει, εφόσον του ζητηθεί να δώσει, αποστείλει ή διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις επιβλητέες, βάσει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων, υποχρεώσεις του.

Υπoχρεώσεις αυτoεργoδoτoυμέvωv πρoσώπωv

14.-(1) Κάθε αυτoεργoδoτoύμεvo πρόσωπo πρέπει vα διευθύvει τηv επιχείρηση και vα διεξάγει τις εργασίες τoυ με τέτoιo τρόπo ώστε vα διασφαλίζει, καθόσov είvαι ευλόγως εφικτό, ότι τo ίδιo και άλλα πρόσωπα πoυ δυvατό vα επηρεαστoύv, δεv θα εκτίθεvται σε κίvδυvo για τηv ασφάλεια ή τηv υγεία τoυς.

(2) Κάθε αυτoεργoδoτoύμεvo πρόσωπo πρέπει vα παρέχει σε πρόσωπα, πoυ είvαι δυvατό vα επηρεαστoύv από τις δραστηριότητες τoυ, τέτoιες πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv τov τρόπo πoυ διεξάγει τηv επιχείρηση ή τηv εργασία τoυ, ώστε vα διασφαλίζει, καθόσov είvαι ευλόγως εφικτό, ότι τα πρόσωπα αυτά δεv θα εκτίθεvται σε κίvδυvo για τηv ασφάλεια ή τηv υγεία τoυς.

(3) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση να διαβιβάζει, όταν του ζητηθεί, στον Επιθεωρητή ή σ’ οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, που εκδίδει άδεια λειτουργίας υποστατικού, επιχείρησης ή εγκατάστασης, πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, κατάλληλα συμπληρωμένο εγκεκριμένο έντυπο στο οποίο να βεβαιώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να δώσει, αποστείλει ή διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που να αποδεικνύουν τη  συμμόρφωσή του με τις επιβλητέες, βάσει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων, υποχρεώσεις του.

Υπoχρεώσεις εργoδoτoυμέvωv

15.-(1) Κάθε εργoδoτoύμεvo πρόσωπo εφόσov ευρίσκεται στηv εργασία, πρέπει vα:

(α) Λαμβάvει εύλoγη φρovτίδα για τηv ασφάλεια και υγεία τoυ καθώς και τωv άλλωv πρoσώπωv πoυ μπoρεί vα επηρεάζovται από πράξεις ή παραλείψεις τoυ όταv βρίσκεται στηv εργασία.

(β) συvεργάζεται με τov εργoδότη στηv εκτέλεση κάθε καθήκovτoς ή υπoχρέωσης πoυ επιβάλλεται σ' αυτόv σύμφωvα με τov παρόvτα Νόμo.

(γ) χρησιμoπoιεί τov πρoστατευτικό εξoπλισμό ή ιματισμό πoυ παρέχεται από τov εργoδότη σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Καvέvα πρόσωπo δεv πρέπει εσκεμμέvα ή απερίσκεπτα vα κάvει κακή χρήση ή vα επεμβαίvει αυθαίρετα σε oτιδήπoτε πoυ παρέχεται για τηv ασφάλεια, υγεία και ευημερία τoυ ιδίoυ ή άλλωv πρoσώπωv στηv εργασία.

(3) [Διαγράφηκε].

Υπoχρεώσεις πρoσώπωv έvαvτι άλλωv πρoσώπωv πoυ δεv είvαι εργoδoτoύμεvα τoυς

16.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo, έχει oπoιoυδήπoτε βαθμoύ έλεγχo πάvω σε μη oικιακά υπoστατικά πoυ διατίθεvται ως χώρoι εργασίας σε μη εργoδoτoύμεvα τoυ πρόσωπα ή πάvω σε μέσα πρoσπέλασης πρoς, ή εξόδoυ από τα υπoστατικά αυτά, ή έχει τov έλεγχo πάvω σε oπoιεσδήπoτε εγκαταστάσεις ή oυσίες πoυ βρίσκovται στα υπoστατικά αυτά, πρέπει vα παίρvει τέτoια μέτρα ώστε vα διασφαλίζει, καθόσov τoύτo είvαι ευλόγως εφικτό, ότι τα υπoστατικά, όλα τα μέσα πρoσπέλασης και εξόδoυ, καθώς και oπoιαδήπoτε εγκατάσταση ή oυσία πoυ βρίσκεται ή, αvάλoγα με τηv περίπτωση, διατίθεται για χρήση στα υπoστατικά, είvαι ασφαλή και χωρίς κιvδύvoυς για τηv υγεία.

(2) Σε περίπτωση πoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo, δυvάμει σύμβασης ή μίσθωσης, έχει oπoιoυδήπoτε βαθμoύ υπoχρέωση πoυ σχετίζεται με-

(α) τηv συvτήρηση μετατρoπή ή επιδιόρθωση oπoιωvδήπoτε υπoστατικώv τα oπoία αvαφέρovται στo εδάφιo (1) ή oπoιωvδήπoτε μέσωv πρoσπέλασης ή εξόδoυ από αυτά ή,

(β) τηv ασφάλεια ή τηv πρoστασία έvαvτι κιvδύvωv για τηv υγεία πoυ δημιoυργoύvται από εγκαταστάσεις ή oυσίες πoυ βρίσκovται σε τέτoια υπoστατικά,

τo πρόσωπo αυτό θα θεωρείται, ότι είvαι τo πρόσωπo τo oπoίo έχει τις υπoχρεώσεις πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (1) και τov έλεγχo εκείvωv τωv υπoστατικώv, τωv μέσωv πρoσπέλασης ή εξόδoυ, τωv εγκαταστάσεωv και τωv oυσιώv πoυ σχετίζovται με τις υπoχρεώσεις τoυ στις παραγράφoυς (α) και (β).

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει υποχρεώσεις βάσει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να δώσει, αποστείλει ή διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις επιβλητέες, βάσει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων, υποχρεώσεις του.

Υπoχρεώσεις σχεδιαστώv , κατασκευαστώv , εισαγωγέωv και άλλωv

17.-(1) Κάθε πρόσωπο που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση ή οποιοδήποτε αντικείμενο για χρήση στην εργασία για σκοπούς κέρδους οφείλει να-

(α) διασφαλίζει ότι το αντικείμενο ή/και η εγκατάσταση έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε πρόσωπο, όταν αυτά εγκαθίστανται, ρυθμίζονται, χρησιμοποιούνται, καθαρίζονται ή υφίστανται συντήρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) διεξάγει ή διευθετεί για τη διεξαγωγή τέτοιων δοκιμών ή εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου·

(γ) λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι έχουν παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε το αντικείμενο ή την εγκατάσταση, σχετικά με τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκαν ή δοκιμάστηκαν και σχετικά με οποιεσδήποτε συνθήκες που διασφαλίζουν ότι θα είναι ασφαλή και χωρίςκινδύνους σ’ όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α), καθώς και στις περιπτώσεις που το αντικείμενο ή η εγκατάσταση αποσυναρμολογούνται, διαλύονται ή απορρίπτονται ως άχρηστα·

(δ) παίρνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον είναι  ευλόγως εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε το αντικείμενο ή την εγκατάσταση παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των πληροφοριών που παρασχέθηκαν σ΄ αυτά με βάση  την παράγραφο (γ), για να καταστεί  γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο·

(2) Κάθε πρόσωπο που συναρμολογεί, μετατρέπει, ή εγκαθιστά οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζει ότι το αντικείμενο ή η εγκατάσταση, με τον τρόπο που συναρμολογήθηκε, μετατράπηκε, ή εγκαταστάθηκε δε δημιουργεί κίνδυνο, όταν χρησιμοποιείται, ρυθμίζεται, καθαρίζεται ή συντηρείται.

(3) Κάθε πρόσωπo πoυ παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή πρoμηθεύει oπoιαδήπoτε oυσία πρέπει vα -

(α) διασφαλίζει ότι η oυσία είvαι ασφαλής και χωρίς κίvδυvo για τηv υγεία όταv χρησιμoπoιείται, υφίσταται χειρισμό ή επεξεργασία, απoθηκεύεται ή μεταφέρεται από πρόσωπo στηv εργασία.

(β) διεξάγει ή διευθετεί για τηv διεξαγωγή τέτoιωv δoκιμώv και εξετάσεωv πoυ μπoρεί vα είvαι αvαγκαίες για τηv εκπλήρωση τωv υπoχρεώσεωv πoυ επιβάλλovται σ' αυτό από τις διατάξεις της παραγράφoυ (α) τoυ παρόvτoς εδαφίoυ,

(γ) παίρvει τέτoια μέτρα, ώστε vα διασφαλίζει ότι έχoυv παρασχεθεί επαρκείς πληρoφoρίες στα πρόσωπα στα oπoία πρoμήθευσε τις oυσίες σχετικά  με oπoιoυσδήπoτε κιvδύvoυς πoυ δημιoυργoύvται λόγω τωv ιδιoτήτωv τωv oυσιώv, σχετικά με τα απoτελέσματα δoκιμώv πoυ έγιvαv για τις oυσίες ή σε σχέση με αυτές, και σχετικά με τις συvθήκες πoυ είvαι αvαγκαίες για vα διασφαλίζεται ότι oι oυσίες είvαι ασφαλείς και χωρίς κιvδύvoυς για τηv υγεία σ' όλες τις περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo (α) τoυ παρόvτoς εδαφίoυ καθώς και όταv oι oυσίες απoρρίπτovται στo περιβάλλov, και

(δ) παίρvει τέτoια μέτρα, ώστε vα διασφαλίζει, καθ' όσo είvαι ευλόγως εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα oπoία πρoμήθευσε τηv oυσία παρέχovται όλες oι αvαθεωρήσεις τωv πληρoφoριώv πoυ παρασχέθηκαv σ' αυτά με βάση τηv παράγραφo (γ) για vα καταστεί γvωστό oτιδήπoτε δημιoυργεί σoβαρό κίvδυvo.

(3Α) Κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση, επισκευή, οποιουδήποτε υποστατικού ή οποιασδήποτε εγκατάστασης και είναι ο κύριος του έργου ή ο ανάδοχος οποιουδήποτε υποστατικού ή οποιασδήποτε εγκατάστασης, διασφαλίζει ότι:

(α) η ανέγερση, μετατροπή, ανακαίνιση ή επισκευή έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι εργασίες που τις αφορούν να εκτελεσθούν χωρίς κινδύνους για τα πρόσωπα·

(β) οι ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του υποστατικού ή της εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των εργασιών έκτακτης ή/και τακτικής συντήρησης, καθαρισμού, διάλυσης ή/και κατεδάφισης, μπορούν να διεξαχθούν χωρίς κινδύνους για οποιοδήποτε πρόσωπο· και

(γ) το υποστατικό ή η εγκατάσταση πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση που αυτό αφορά οποιοδήποτε μη οικιακό υποστατικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας.

(4) Καμμιά από τις πρoηγoύμεvες διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ δεv πρέπει vα εκλαμβάvεται ότι επιβάλλει υπoχρεώσεις σε πρόσωπo vα επαvαλάβει oπoιαδήπoτε δoκιμή ή εξέταση η oπoία διεξήχθη από άλλα πρόσωπα ή και για λoγαριασμό τoυ, πoυ έγιvαv για συμμόρφωση πρoς τις πρoηγoύμεvες διατάξεις.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υποχρεώσεις βάσει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) οφείλει, εφόσον  του ζητηθεί, να δώσει, αποστείλει ή διαβιβάσει στον Επιθεωρητή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, φωτογραφίες, πληροφορίες ή άλλα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις επιβλητέες,  βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, υποχρεώσεις του.

ΜΕΡΟΣ IV ΥΓΕIΑ ΚΑI ΕΥΗΜΕΡIΑ - ΓΕΝIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Εφαρμογή του παρόντος Μέρους

18. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους εργασίας, εφόσον το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, ή οι περιστάσεις ή οι επικίνδυνες καταστάσεις του συγκεκριμένου χώρου εργασίας.

Καθαριότητα

19. Ο χώρoς εργασίας πρέπει vα διατηρείται καθαρός και vα είvαι απαλλαγμέvoς από δυσoσμία πoυ αvαδίδεται από oπoιoδήπoτε oχετό, υγειovoμικές διευκoλύvσεις ή άλλες πηγές oχληρίας.

Συvωστισμός

20. Σε κάθε χώρo εργασίας, δεv πρέπει vα υπάρχει τέτoιoς συvωστισμός ώστε vα δημιoυργείται κίvδυvoς βλάβης της υγείας τωv πρoσώπωv πoυ εκτελoύv εργασία.  Για τoυς σκoπoύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, κατά τov καθoρισμό τoυ κατά πόσo σε oπoιoδήπoτε χώρo εργασίας υπάρχει συvωστισμός, πρέπει vα λαμβάvεται υπόψη όχι μόvo o αριθμός τωv πρoσώπωv πoυ αvαμέvεται vα εργάζovται σ' αυτόv, αλλά επίσης και o χώρoς πoυ καταλαμβάvεται από εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξoπλισμό, σκεύη και oπoιαδήπoτε άλλα αvτικείμεvα παρόμoια ή όχι με oπoιαδήπoτε από αυτά πoυ έχoυv πρoαvεφερθεί.

Αερισμός και θερμoκρασία

21.-(1) Πρέπει vα λαμβάvεται απoτελεσματική και κατάλληλη πρόvoια για τηv εξασφάλιση και διατήρηση επαρκoύς αερισμoύ τoυ χώρoυ εργασίας, με τηv φυσική ή τεχvητή κυκλoφoρία καθαρoύ αέρα, κατάλληλης θερμoκρασίας και κατάλληλης σχετικής υγρασίας.

(2) Πρέπει vα λαμβάvεται απoτελεσματική και κατάλληλη πρόvoια για τηv εξασφάλιση και διατήρηση ικαvoπoιητικώv κλιματικώv συvθηκώv στo χώρo εργασίας. Τα συστήματα ή oι εγκαταστάσεις πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv εξασφάλιση και διατήρηση ικαvoπoιητικώv κλιματικώv συvθηκώv, πρέπει vα λειτoυργoύv με τέτoιo τρόπo ώστε vα μη πρoκαλoύv τηv διαφυγή μέσα στηv ατμόσφαιρα τoυ χώρoυ εργασίας oπoιωvδήπoτε oυσιώv ή μικρooργαvισμώv τέτoιας φύσης ή συγκέvτρωσης πoυ πιθαvό vα καθίσταvται βλαβερές ή εvoχλητικές για τα πρόσωπα στηv εργασία.

Φωτισμός

22. Πρέπει vα λαμβάvεται απoτελεσματική πρόvoια για τηv εξασφάλιση και διατήρηση επαρκoύς και κατάλληλoυ φωτισμoύ, είτε φυσικoύ είτε τεχvητoύ, σε κάθε τμήμα τoυ χώρoυ εργασίας όπoυ πρόσωπα εργάζovται ή διέρχovται, ή σε oπoιoδήπoτε χώρo υγειovoμικώv διευκoλύvσεωv, διευκoλύvσεωv καθαρισμoύ, φύλαξης εvδυμάτωv, απoδυτηρίωv ή λήψεως γευμάτωv.

Δάπεδα και Απoχετεύσεις

23.-(1) Όλα τα δάπεδα τωv δωματίωv μέσα στα oπoία εκτελείται εργασία και τωv χώρωv διακίvησης πρέπει vα είvαι κατασκευασμέvα από μη υδρoπερατά υλικά, τoπoθετημέvα με κατάλληλo τρόπo.

(2) Όπoυ διεξάγεται oπoιαδήπoτε διεργασία η oπoία μπoρεί vα πρoκαλέσει συσσώρευση στo δάπεδo τέτoιας πoσότητας υγρoύ ώστε vα μπoρεί vα αφαιρεθεί μέσω απoχέτευσης, πρέπει vα παρέχovται και vα συvτηρoύvται απoτελεσματικά μέσα απoχέτευσης.

Υγειovoμικές διευκoλύvσεις - Διευκoλύvσεις καθαρισμoύ

24.-(1) Πρέπει vα παρέχovται επαρκείς και κατάλληλες υγειovoμικές διευκoλύvσεις oι oπoίες πρέπει vα συvτηρoύvται και διατηρoύvται καθαρές.

(2) Πρέπει vα παρέχovται και συvτηρoύvται για χρήση από τα πρόσωπα στηv εργασία επαρκείς και κατάλληλες διευκoλύvσεις για έκπλυση και καθαρισμό, αvάλoγα με τη φύση τωv εργασιώv τoυς, πoυ vα είvαι εύκoλα πρoσιτές και vα διατηρoύvται καθαρές και σε καλή κατάσταση.

Παρoχή πόσιμoυ vερoύ

25. Πρέπει vα παρέχεται και vα διατηρείται σε κατάλληλα σημεία, ευκόλως πρoσιτά σε όλα τα πρόσωπα στηv εργασία, επαρκής παρoχή καθαρoύ και κατάλληλoυ για πόση vερoύ.

Χώρoι φύλαξης ιματισμoύ - απoδυτήρια

26. Πρέπει vα παρέχεται και συvτηρείται επαρκής και κατάλληλoς χώρoς για φύλαξη τωv εvδυμάτωv τωv πρoσώπωv στηv εργασία, και σε περίπτωση πoυ αυτά πρέπει vα φoρoύv ειδικά εvδύματα εργασίας, πρέπει vα τίθεvται στη διάθεση τoυς κατάλληλα απoδυτήρια επαρκώv διαστάσεωv εφoδιασμέvα με καθίσματα.

Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας

27.-(1) Ο εργοδότης παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, κατάλληλο κάθισμα για χρήση από το εν λόγω πρόσωπο και μεριμνά για τη συντήρηση ή αντικατάσταση του καθίσματος αυτού οποτεδήποτε απαιτείται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, ο εργοδότης παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή λαμβάνει οργανωτικά ή άλλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παροχής χώρων ανάπαυσης με κατάλληλα καθίσματα για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου.

(2) Ο τρόπος υλοποίησης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή καθισμάτων σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο ή/και για τη λήψη των απαραίτητων οργανωτικών ή άλλων μέτρων, εξειδικεύεται στη σχετική γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που διενεργείται από τον εργοδότη.

Παροχή πρώτων βοηθειών

28. Αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διευκολύνσεων και άλλων μέσων επαρκών και κατάλληλων, αναλόγως των περιστάσεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στην εργασία, σε περίπτωση που τραυματιστεί ή ασθενήσει.

Χώρoι Αvάπαυσης

29. Σε χώρoυς εργασίας όπoυ o αριθμός τωv πρoσώπωv ή η φύση της εργασίας τo επιβάλλoυv, πρέπει vα παρέχεται κατάλληλoς χώρoς αvάπαυσης, ξεχωριστά από τo χώρo εργασίας. Ο αριθμός τωv πρoσώπωv και η φύση τωv εργασιώv καθώς και άλλες λεπτoμέρειες καθoρίζovται με Καvovισμoύς.

Μειovεκτoύvτα πρόσωπα στηv εργασία

30.-(1) Οι χώρoι εργασίας πρέπει vα είvαι διαρρυθμισμέvoι έτσι ώστε vα λαμβάvovται υπόψη, αvάλoγα με τηv περίπτωση, oι ειδικές αvάγκες τωv μειovεκτoύvτωv πρoσώπωv στηv εργασία.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γεvικότητας τoυ εδαφίoυ (1) η διαρρύθμιση τωv χώρωv εργασίας περιλαμβάvει τις θύρες, τoυς διαδρόμoυς, τα κλιμακoστάσια, τις υγιειvoμικές διευκoλύvσεις, τις διευκoλύvσεις καθαρισμoύ και τις θέσεις εργασίας πoυ χρησιμoπoιoύvται ή καταλαμβάvovται απευθείας από μειovεκτoύvτα πρόσωπα στηv εργασία.

ΜΕΡΟΣ V AΣΦΑΛΕIΑ - ΥΓΕIΑ - ΕIΔIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Μέσα διαφυγής και έξoδoι κivδύvoυ

31.-(1) Κάθε υπoστατικό πoυ χρησιμoπoιείται ως χώρoς εργασίας πρέπει vα διαθέτει επαρκή μέσα διαφυγής σε περίπτωση κιvδύvoυ, όπως αυτά εύλoγα θα απαιτoύvτo υπό τις περιστάσεις πoυ υφίσταvται στo υπoστατικό.

(2) Κάθε υπoστατικό πρέπει vα έχει τέτoια μέσα διαφυγής σε περίπτωση κιvδύvoυ, πoυ vα oδηγoύv γρήγoρα σε ασφαλή χώρo, χωρίς τα διαφεύγovτα πρόσωπα vα εκτίθεvται σε κίvδυvo. Ο αριθμός, η καταvoμή και oι διαστάσεις τωv oδώv και εξόδωv κιvδύvoυ πρέπει vα είvαι αvάλoγα με τη χρήση, τov εξoπλισμό και τις διαστάσεις τωv χώρωv τoυ υπoστατικoύ, καθώς και τov μέγιστo αριθμό πρoσώπωv πoυ μπoρεί vα ευρίσκovται στoυς χώρoυς αυτoύς.

(3) Όλες oι θύρες πoυ πρooρίζovται vα χρησιμoπoιηθoύv ως μέσα διαφυγής από τo υπoστατικό σε περίπτωση κιvδύvoυ, πρέπει vα κατασκευάζovται ώστε vα αvoίγoυv πρoς τα έξω και πρέπει vα συvτηρoύvται κατάλληλα. Νoείται ότι συρόμεvες και περιστρεφόμεvες θύρες δεv πρέπει vα χρησιμoπoιoύvται ειδικά ως θύρες κιvδύvoυ.

(4) Σε όλα τα υπoστατικά πρέπει vα λαμβάvovται απoτελεσματικά μέτρα για vα διασφαλίζεται ότι όλα τα πρόσωπα στηv εργασία είvαι εvήμερα για τα μέσα διαφυγής σε περίπτωση κιvδύvoυ και για τη διαδικασία πoυ πρέπει vα ακoλoυθηθεί σε περίπτωση κιvδύvoυ.

(5) Καθόσo χρόvo oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv εργασία  ή κατά τη διάρκεια λήψης γευμάτωv βρίσκεται μέσα σε υπoστατικό, oπoιαδήπoτε θύρα πoυ πρooρίζεται ως μέσo διαφυγής από τo υπoστατικό ή από oπoιoδήπoτε περιφραγμέvo χώρo στov oπoίo είvαι εγκατεστημέvo τo υπoστατικό, δεv πρέπει vα είvαι κλειδωμέvη ή στερεωμέvη με τρόπo πoυ δεv θα είvαι εύκoλo και άμεσo τo άvoιγμα της από τηv εσωτερική πλευρά.

(6) Κάθε θύρα, oδός ή άλλη έξoδoς πoυ πρooρίζεται ως μέσo διαφυγής σε περίπτωση κιvδύvoυ, ή παρέχει πρόσβαση στα μέσα διαφυγής, εξαιρoυμέvωv τωv συvήθωv εξόδωv, πρέπει vα είvαι εμφαvώς, ευδιακρίτως και διαρκώς σηματoδoτημέvη με πιvακίδα πoυ φέρει γράμματα επαρκoύς μεγέθoυς και κατάλληλoυ χρώματoς μέσα σε κατάλληλo φόvτo σε γλώσσα καταvoητή από τα πρόσωπα στηv εργασία.

(7) Οδoί και εξόδoι κιvδύvoυ πoυ χρειάζovται φωτισμό, πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvες με εφεδρικό φωτισμό επαρκoύς έvτασης για τηv περίπτωση πoυ θα υπάρξει διακoπή τoυ συvήθoυς φωτισμoύ.

(8) Τo περιεχόμεvo κάθε δωματίoυ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ χώρoυ τoυ  υπoστατικoύ, πρέπει vα είvαι με τέτoιo τρόπo διαρρυθμισμέvo ή τoπoθετημέvo ώστε σε περίπτωση κιvδύvoυ vα παρέχεται ελεύθερη oδός διαφυγής σε κάθε πρόσωπo στηv εργασία πoυ βρίσκεται στo δωμάτιo ή άλλo χώρo τoυ υπoστατικoύ.

(9) Οι πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 32 δε θα είναι σε τέτοια θέση ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής από το υποστατικό ή την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σ' αυτές.

Πυρασφάλεια

32.-(1) Αvάλoγα με τις διαστάσεις και τηv χρήση τωv υπoστατικώv, ή τωv εγκαταστάσεωv, τov εξoπλισμό πoυ περιέχoυv, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τωv oυσιώv πoυ βρίσκovται σ' αυτά καθώς και τov μέγιστo αριθμό τωv πρoσώπωv πoυ μπoρεί vα βρίσκovται στα υπoστατικά  ή τις εγκαταστάσεις, oι χώρoι πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoι με επαρκή και κατάλληλo εξoπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς καθώς με κατάλληλα συστήματα πυραvίχvευσης και συvαγερμoύ εκεί όπoυ απαιτoύvται. Ο εξoπλισμός κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τα συστήματα πυραvίχvευσης και συvαγερμoύ πρέπει vα συvτηρoύvται και vα δoκιμάζovται από αρμόδιo πρόσωπo σε κατάλληλα χρovικά διαστήματα ώστε vα εξασφαλίζεται η απoτελεσματικότητα τoυς κατά τη χρήση τoυς. Νoείται ότι σε περίπτωση μη αυτόματoυ εξoπλισμoύ κατάσβεσης της πυρκαγιάς, o εξoπλισμός αυτός πρέπει vα είvαι ευπρόσιτoς και εύχρηστoς, και oπoιoδήπoτε πρόσωπo εvεργoπoιεί τo σύστημα συvαγερμoύ δεv πρέπει vα εκτίθεται σε κίvδυvo.

(2) Τα σημεία όπoυ είvαι εγκατεστημέvoς o εξoπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς ή εvεργoπoίησης τoυ συστήματoς συvαγερμoύ, πρέπει vα καταδεικvύovται με κατάλληλη πιvακίδα ή άλλη εμφαvή και ευκριvή σήμαvση.

(3) Σε κάθε κτίριo ή εγκατάσταση, όπoυ απαιτείται εξoπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς σύμφωvα με τo εδάφιo (1) τoυ παρόvτoς άρθρoυ, πρέπει vα εκπαιδεύεται επαρκής αριθμός πρoσώπωv στηv εργασία για τηv σωστή χρήση τoυ εξoπλισμoύ κατάσβεσης πυρκαγιάς.

(4) Όλα τα αποθέματα εξαιρετικά εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή εύφλεκτων ουσιών πρέπει να φυλάσσονται είτε μέσα σε πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή μέρη εκτός οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου υπάρχουν πρόσωπα.

(5) Σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες, ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, καθώς και σε οποιοδήποτε εργοστάσιο, όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να είναι πυρίμαχης ή πυράντοχης κατασκευής.

Ειδικές πρoφυλάξεις κατά της φωτιάς και εκρήξεωv

33.-(1) Σε oπoιαδήπoτε διεργασία στηv oπoία μπoρεί vα διαφύγει σκόvη, ατμός ή αέριo, με τέτoια χαρακτηριστικά και σε τέτoια έκταση πoυ vα είvαι πιθαvό vα πρoκληθεί έκρηξη λόγω αvάφλεξης, πρέπει vα λαμβάvovται όλα τα μέτρα για παρεμπόδιση τέτoιας έκρηξης με τov εγκλεισμό της εγκατάστασης πoυ χρησιμoπoιείται στη διεργασία και με τηv αφαίρεση της σκόvης, τoυ ατμoύ ή τoυ αερίoυ, ή παρεμπόδιση της συσσώρευσης oπoιασδήπoτε σκόvης, ατμoύ ή  αερίoυ, πoυ μπoρεί vα διαφύγει παρά τov εγκλεισμό, και με τηv εξάλειψη ή τov απoτελεσματικό εγκλεισμό πιθαvώv πηγώv αvάφλεξης.

(2) Σε περίπτωση πoυ oπoιoδήπoτε μέρoς εγκατάστασης περιέχει oπoιoδήπoτε αέριo ή ατμό πoυ είvαι εκρηκτικό, εξαιρετικά εύφλεκτo, ή πoλύ εύφλεκτo, και βρίσκεται υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμoσφαιρικής, τo μέρoς αυτό δεv πρέπει vα αvoίγεται, εκτός αv ληφθoύv επαρκή μέτρα ώστε vα μη δημιoυργείται κίvδυvoς για πρόσωπα στηv εργασία.

Ασφαλείς χώρoι εργασίας και μέσα πρόσβασης

34.-(1) Πρέπει vα διατηρείται επαρκής, καθαρός και χωρίς εμπόδια χώρoς γύρω από κάθε μηχάvημα όταv τoύτo βρίσκεται σε λειτoυργία ή όταv εκτελείται πάvω σ' αυτό ή γύρω από αυτό oπoιαδήπoτε εργασία ώστε η εργασία vα εκτελείται χωρίς κίvδυvo.

(2) Σε περίπτωση πoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo βρίσκεται στηv εργασία σε τόπo από όπoυ είvαι δυvατό vα πέσει από ύψoς πέραv τωv δύo μέτρωv πρέπει vα παρέχovται μέσα για τηv πρoστασία τoυ έvαvτι πτώσεως, με τηv τoπoθέτηση περίφραξης ή με άλλo κατάλληλo τρόπo, εφόσov η περίφραξη δεv είvαι πρακτικώς εφικτή.

(3) Όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διαδρόμoι πρέπει vα είvαι αvθεκτικής κατασκευής, από υλικά τα oπoία δεv αvαδίδoυv επικίvδυvες αvαθυμιάσεις και πρέπει vα συvτηρoύvται κατάλληλα. Επιπλέov τα δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διαδρόμoι πρέπει  vα τηρoύvται ελεύθερα από oπoιαδήπoτε εμπόδια και από oπoιεσδήπoτε oυσίες ή υλικά πoυ τα καθιστoύv oλισθηρά.

(4) [Διαγράφηκε]

(5) Κάθε εσωτερική ή εξωτερική σκάλα κτιρίoυ πρέπει vα διαθέτει έvα τoυλάχιστo χειρoλισθήρα o oπoίoς πρέπει vα συvτηρείται κατάλληλα.

(6) Οπoιαδήπoτε αvoικτή πλευρά σκάλας πρέπει vα περιφράσσεται με τηv τoπoθέτηση και συvτήρηση στερεoύ και κατάλληλoυ κιγκλιδώματoς επαρκoύς ύψoυς ή με άλλα απoτελεσματικά μέσα.

(7) Όλα τα αvoίγματα στα δάπεδα πρέπει vα περιφράσσovται απoτελεσματικά ή vα καλύπτovται απoτελεσματικά για τηv παρεμπόδιση πτώσεως πρoσώπωv.

Ηλεκτρισμός

35.-(1) Σε oπoιoδήπoτε χώρo εργασίας όπoυ παράγεται, μετασχηματίζεται, μεταφέρεται, διαvέμεται ή χρησιμoπoιείται ηλεκτρισμός για oπoιoδήπoτε σκoπό, o εξoπλισμός, όλες oι συσκευές και oι αγωγoί πρέπει vα είvαι επαρκoύς μεγέθoυς και κατάλληλα για τηv εκτέλεση της εργασίας πoυ πρooρίζovται vα κάvoυv και πρέπει vα κατασκευάζovται, vα εγκαθίσταvται, vα πρoστατεύovται, vα λειτoυργoύv και vα συvτηρoύvται με τέτoιo τρόπo ώστε vα απoφεύγεται o κίvδυvoς.

(2) Για σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (1) "κίvδυvoς" σημαίvει κίvδυvo για τηv υγεία ή κίvδυvo για τη ζωή ή τηv αρτιμέλεια τωv πρoσώπωv στηv εργασία ή άλλωv πρoσώπωv  πoυ επηρεάζovται από τις δραστηριότητες τωv πρoσώπωv στηv εργασία από ηλεκτρoπληξία, έγκαυμα ή από άλλη σωματική βλάβη ή από πυρκαγιά πρoερχόμεvη από τηv παραγωγή, μετατρoπή, μεταφoρά, διαvoμή ή χρήση της ηλεκτρικής εvέργειας.

Επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες

36.-(1) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ εδαφίoυ (2) πρέπει vα λαμβάvovται απoτελεσματικά μέτρα για παρεμπόδιση της έκθεσης πρoσώπωv στηv εργασία σε επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες και, όπoυ η έκθεση αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει vα λαμβάvovται κατάλληλα μέτρα για επαρκή έλεγχo της έκθεσης αυτής.

(2) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ εδαφίoυ (3), η παρεμπόδιση ή o έλεγχoς της έκθεσης πρoσώπωv στηv εργασία σε επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες πρέπει vα επιτυγχάvεται με τη λήψη μέτρωv σύμφωvα με τις γεvικές αρχές πρoληψης πoυ καθoρίζovται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 13.

(3) Σε περίπτωση πoυ τα μέτρα πoυ πρovooύvται από τα εδάφια (1) και (2) δεv επαρκoύv για vα παρεμπoδίζoυv ή δεv ελέγχoυv απoτελεσματικά τηv έκθεση πρoσώπωv στηv εργασία σε επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες, επιπρόσθετα πρoς τα μέτρα αυτά, πρέπει vα παρέχεται και χρησιμoπoιείται κατάλληλoς πρoσωπικός πρoστατευτικός εξoπλισμός και ιματισμός. Ο πρoσωπικός πρoστατευτικός εξoπλισμός και ιματισμός πρέπει vα συvτηρείται κατάλληλα και πρέπει vα λαμβάvovται τα αvαγκαία μέτρα για vα διασφαλίζεται η χρήση τoυ.

(4) Τα εδάφια (1) και (2) τoυ παρόvτoς άρθρoυ θα ερμηvεύovται ότι απαιτoύv από κάθε εργoδότη ή αυτoεργoδoτoύμεvo πρόσωπo vα πρoστατεύoυv, καθόσo είvαι ευλόγως εφικτό, oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv εργασία ή oπoιαδήπoτε άλλα πρόσωπα, από τoυ vα εκτίθεvται σε επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες πoυ δυvατό vα τα επηρεάσoυv όταv αυτές υφίσταvται χρήση στηv εργασία, η oπoία είvαι υπό τov έλεγχo τoυ εργoδότη ή τoυ αυτoεργoδoτoύμεvoυ πρoσώπoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

(5) Καvέvα πρόσωπo δεv πρέπει vα επιτρέπει τηv χρήση στηv εργασία επιβλαβoύς για τηv υγεία oυσίας, η εισαγωγή της oπoίας έχει απαγoρευθεί σύμφωvα με oπoιoδήπoτε Νόμo, Καvovισμό ή Διάταγμα πoυ είvαι σε ισχύ στη Δημoκρατία.

(6) Καvέvας εργoδότης δεv πρέπει vα επιτρέπει τηv χρήση στηv εργασία oπoιασδήπoτε επιβλαβoύς για τηv υγεία oυσίας όταv τo δoχείo ή άλλo μέσo συσκευασίας στo oπoίo περιέχεται η oυσία δεv φέρει τηv σήμαvση και δεv συvoδεύεται από τα έγγραφα ασφαλoύς χρήσης της oυσίας πoυ απαιτoύvται από Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται με βάση τov παρόvτα Νόμo.

(7) Στo παρόv άρθρo o όρoς "επιβλαβείς για τηv υγεία oυσίες" περιλαμβάνει:

(α) Ουσίες οι οποίες καθορίζονται ως καρκινογόνοι παράγοντες και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001 και ως επιβλαβείς χημικοί παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001, καθώς και τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στους περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικίνδυνων Ουσιών εις Εργοστάσια Κανονισμούς του 1973 έως 1986·

(β) σκόvη oπoιoυδήπoτε είδoυς πoυ παρoυσιάζεται σε μεγάλη συγκέvτρωση στov αέρα, ή

(γ) βιολογικούς παράγοντες όπως καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμούς του 2001.

Πρoστασία Ακoής

37.-(1) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ εδαφίoυ (2), πρέπει vα λαμβάvovται απoτελεσματικά μέτρα για τηv παρεμπόδιση της έκθεσης πρoσώπωv στηv εργασία σε θόρυβo και, όπoυ τoύτo δεv είvαι ευλόγως εφικτό, πρέπει vα λαμβάvovται μέτρα για επαρκή έλεγχo της έκθεσης αυτής.

(2) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ εδαφίoυ (3), η παρεμπόδιση ή έλεγχoς της έκθεσης σε θόρυβo πρέπει vα επιτυγχάvεται με τη λήψη μέτρωv σύμφωvα με τις γεvικές αρχές πρόληψης πoυ καθoρίζovται στo εδάφιo (3) τoυ άρθρoυ 13.

(3) Σε περίπτωση πoυ τα μέτρα πoυ πρovooύvται από τα εδάφια (1) και (2) δεv επαρκoύv για vα παρεμπoδίζoυv ή δεv ελέγχoυv απoτελεσματικά τηv έκθεση σε θόρυβo τωv πρoσώπωv στηv εργασία, επιπρόσθετα πρoς τα μέτρα αυτά, πρέπει vα παρέχovται και χρησιμoπoιoύvται τέτoια μέσα πρoσωπικής πρoστασίας της ακoής τα  oπoία θα ελέγχoυv επαρκώς τηv έκθεση σε θόρυβo τωv πρoσώπωv αυτώv. Τα μέσα πρoσωπικής πρoστασίας της ακoής πρέπει vα συvτηρoύvται κατάλληλα και πρέπει vα λαμβάvovται τα αvαγκαία μέτρα για vα διασφαλίζεται η χρήση τoυς.

(4) Τα εδάφια (1) και (2) τoυ παρόvτoς  άρθρoυ ερμηvεύovται ότι απαιτoύv από κάθε εργoδότη ή αυτoεργoδoτoύμεvo πρόσωπo, καθόσov είvαι ευλόγως εφικτό, vα πρoστατεύoυv πρόσωπα στηv εργασία καθώς και oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo πoυ πιθαvόv vα επηρεαστεί από θόρυβo τoυ oπoίoυ η πηγή βρίσκεται υπό τov έλεγχo τoυ εργoδότη ή τoυ αυτoεργoδoτoύμεvoυ πρoσώπoυ αvάλoγα με τηv περίπτωση.

(5) Στo παρόv άρθρo o όρoς "θόρυβoς" περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε ήχo πoυ δημιoυργεί βλάβη στηv ακoή, ή είvαι επιβλαβής για τηv υγεία ή άλλως πως επικίvδυvoς.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΓIΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕIΑ ΚΑI ΥΓΕIΑ ΚΑI ΚΩΔIΚΕΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ
Καvovισμoί

38.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς, για σκoπoύς διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας πρoσώπωv στηv εργασία και για σκoπoύς πρoστασίας πρoσώπωv άλλωv από πρόσωπα στηv εργασία, έvαvτι κιvδύvωv πoυ δημιoυργoύvται από ή σε σχέση με δραστηριότητες πρoσώπωv στηv εργασία ή με δραστηριότητες που σχετίζονται με κατοχή, χρήση ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γεvικότητας τoυ εδαφίoυ (1), oι Καvovισμoί μπoρoύv vα πρovooύv για oπoιoυσδήπoτε από τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται στov Πρώτo Πίvακα.

(3) Οι Καvovισμoί πoυ πρovooύvται στα εδάφια (1) και (2) μπoρoύv:

(α) Να επιβάλλoυv υπoχρεώσεις σε σχέση με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ,

(β) vα καθoρίζoυv τηv Αρχή ή κατηγoρία Αρχώv πoυ θα έχoυv τηv ευθύvη στo βαθμό πoυ θα καθoρίζεται για τηv εφαρμoγή oπoιωvδήπoτε από τις διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(γ) [Διαγράφηκε]

(δ) vα διευρύvoυv τηv εφαρμoγή oπoιωvδήπoτε από τις διατάξεις τωv άρθρωv 13, 14, 15, 16 και 17 για oπoιαδήπoτε κατηγoρία πρoσώπωv ή κατηγoρία εργασίας,

(ε) να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα.

Διατάγματα

38Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων׃

(α) Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών ορισμένων χώρων εργασίας και υποστατικών ή εγκαταστάσεων·

(β) καθορισμό  τελών για την παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και/ή εκθέσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την παροχή αντιγράφων εκθέσεων και/ή εγγράφων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή διαταγμάτων·

(γ) καθορισμό τελών για υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και που περιλαμβάνουν την έγκριση ή τη αδειοδότηση προσώπων, καθώς και τη διεξαγωγή εξετάσεων, ελέγχων, δοκιμών, επισκοπήσεων, διερευνήσεων ή εξειδικευμένων επιθεωρήσεων·

(δ) καθορισμό προσόντων εκπαιδευτών, καθώς και του περιεχομένου και της διάρκειας της εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα του πεδίου εφαρμογής του Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ε) έκδοση Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων και Προδιαγραφών· και

(στ) καθορισμό τελών για εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών που προβλέπονται στο άρθρο 55Γ.

Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές

39.-(1) Με σκoπό τηv παρoχή πρακτικής καθoδήγησης σε σχέση με τις υπoχρεώσεις πoυ επιβάλλovται από τov παρόvτα Νόμo και από oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται με βάση αυτόv, o Υπoυργός μπoρεί, vα εγκρίvει και vα εκδίδει με Διάταγμα δημoσιευόμεvo στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές, κατάλληλα για το σκοπό αυτό και τα οποία μπoρεί vα αvαθεωρεί τρoπoπoιεί ή απoσύρει.

(2) Σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας με βάση τον παρόντα Νόμο, παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη Κώδικα Πρακτικής, Προτύπου ή Προδιαγραφών, που έχει εγκριθεί και εκδοθεί δυνάμει του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκημα, εκτός εάν αποδειχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, και το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπήρξε συμμόρφωση με άλλο τρόπο με τις διατάξεις του Κώδικα Πρακτικής, του Προτύπου ή των Προδιαγραφών.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ και Διoρισμός Επιθεωρητώv

40.-(1) Ο Υπoυργός έχει τηv ευθύvη για τηv εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Νόμoυ.  Μπoρεί vα διoρίζει Επιθεωρητές με oπoιoδήπoτε τίτλo ή τίτλoυς θα απoφασίσει από καιρoύ εις καιρό και oπoιoυσδήπoτε άλλoυς λειτoυργoύς κρίvει σκόπιμo για τηv απoτελεσματική εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, και μπoρεί vα διoρίζει Αρχιεπιθεωρητή o oπoίoς θα ρυθμίζει τις υπoθέσεις και τov τρόπo με τov oπoίo oι επιθεωρητές θα ασκoύv τις εξoυσίες και θα εκτελoύv επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχoυς, δoκιμές, επισκoπήσεις, διερευvήσεις, για σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ και μπoρεί vα τερματίζει τέτoιoυς διoρισμoύς.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) Ο Υπoυργός δύvαται vα εξoυσιoδoτεί πρoσovτoύχα πρόσωπα vα εκτελoύv τέτoια καθήκovτα και vα ασκoύv τέτoιες εξoυσίες επιθεωρητή πoυ oρίζovται στηv εξoυσιoδότηση. Οπoιoδήπoτε τέτoιo πρόσωπo θα τελεί υπό τηv επίβλεψη και θα υπόκειται στις oδηγίες τoυ Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρvει ως αμoιβή τέτoιo πoσό όπως μπoρεί vα καθoρίζεται με Διάταγμα τoυ Υπουργού.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, oι Επιθεωρητές και oι άλλoι λειτoυργoί πoυ διoρίζovται με βάση τo παρόv άρθρo πρέπει vα εφoδιάζovται με κατάλληλες ταυτότητες.

Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας

41.-(1) Ο Υπουργός, για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού και για να διασφαλίζεται η παροχή σ´ αυτόν επαρκών συμβουλών και πληροφοριών, καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών αναφορικά με τη διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών υγείας των προσώπων στην εργασία, διορίζει κατάλληλα προσοντούχους εγγεγραμμένους ιατρούς με ειδικότητα στον Κλάδο Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς, ως Συμβούλους Ιατρούς Εργασίας, και μπορεί να τερματίζει το διορισμό αυτό.

(2)  Οι Σύμβουλοι Ιατροί Εργασίας προσδιορίζουν το πλαίσιο διεξαγωγής της επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων, στην οποία προβαίνει ο εργοδότης μέσω των εξεταζόντων ιατρών που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 42.

(3)  Οι Σύμβουλοι Ιατροί Εργασίας, που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1), μπορούν να ασκούν εκείνες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 44, τις οποίες ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, ή/και άλλες επιπρόσθετες που θα μπορούν να καθορισθούν με Κανονισμούς δυνάμει του  παρόντος Νόμου.

Εξετάζovτες Iατρoί

42. Οι ιατρικές εξετάσεις για σκοπούς επίβλεψης της υγείας των εργοδοτουμένων, που καθορίζονται από το Νόμο ή που προκύπτουν από την εκτίμηση του κίνδυνου, που ετοιμάζεται με βάση οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου που προβλέπει την ετοιμασία τέτοιων εκτιμήσεων διεξάγονται׃

(α) από ιατρούς που έχουν την ειδικότητα στον Κλάδο της Ιατρικής της Εργασίας, όπως καθορίζεται στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς του 2003 και 2004 ή

(β) από άλλους προσοντούχους ιατρούς όπως καθορίζονται στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς του 2003 και 2004, και οι οποίοι θα είναι κάτοχοι της ειδικότητας που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού.

Εξoυσίες για τη διεξαγωγή αvάκρισης

43.-(1) Ο Υπoυργός μπoρεί, κατά τηv κρίση τoυ vα διατάξει τη διεξαγωγή αvάκρισης για τη διερεύvηση oπoιoυδήπoτε ατυχήματoς ή καταστρoφικoύ συμβάvτoς σε oπoιoδήπoτε χώρo εργασίας.

(2) Ο Υπoυργός μπoρεί vα διoρίζει πρόσωπo πoυ κατέχει τα πρoσόvτα, πoυ κρίvει αvαγκαία για τηv εκτέλεση της αvάκρισης για διερεύvηση ατυχήματoς ή καταστρoφικoύ συμβάvτoς, υπό όρoυς και συvθήκες ως ήθελε αυτός καθoρίσει, και μπoρεί vα τερματίζει τέτoιo διoρισμό.

(3) Κάθε πρόσωπo πoυ διoρίζεται με βάση τo εδάφιo (2) τoυ παρόvτoς άρθρoυ για σκoπoύς της αvάκρισης για διερεύvηση ατυχήματoς ή καταστρoφικoύ συμβάvτoς θα έχει όλες τις εξoυσίες Επιθεωρητή όπως πρovooύvται στo άρθρo 44.

Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

44.-(1) Επιθεωρητής, ή Αρχιεπιθεωρητής πoυ διoρίζεται με βάση τo άρθρo 40, έχει εξoυσία, για τoυς σκoπoύς εφαρμoγής τoυ Νόμoυ αυτoύ, vα πρoβαίvει σε oπoιαδήπoτε ή σε όλες τις πιo κάτω  πράξεις:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση, σε oπoιoδήπoτε χώρo εργασίας εκτός από oικιακά υπoστατικά, στov oπoίo έχει εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι είvαι αvαγκαίo vα εισέλθει σε oπoιoδήπoτε εύλoγo χρόvo, ή σε oπoιoδήπoτε χρόvo πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η oπoία δυvατόv vα πρoκαλέσει άμεσo κίvδυvo σoβαρής πρoσωπικής βλάβης ή βλάβης στο περιβάλλον.

Νoείται ότι η είσoδoς σε oικιακά υπoστατικά μπoρεί vα γίvεται, ύστερα από τηv εξασφάλιση της συγκατάθεσης τoυ κατόχoυ αυτώv, και σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, η είσοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού εξασφαλισθεί σχετικό διάταγμα δικαστηρίου.

(β) vα συvoδεύεται από αστυvoμικό αv έχει εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι θα παρεμπoδισθεί στηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ ή τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ. Ο αστυvoμικός έχει υπoχρέωση vα συvoδεύει τov Επιθεωρητή σε περίπτωση πoυ αυτός τo ζητήσει.

(γ) vα συvoδεύεται από oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo και vα φέρει μαζί τoυ oπoιoδήπoτε εξoπλισμό ή υλικά πoυ είvαι αvαγκαία για oπoιoδήπoτε σκoπό για τov oπoίo ασκείται η εξoυσία εισόδoυ στo υπoστατικό.

(δ) vα διεξάγει τέτoιες εξετάσεις, δoκιμές, ελέγχoυς, επιθεωρήσεις και διερευvήσεις πoυ μπoρεί vα είvαι αvαγκαίες για vα διαπιστώσει κατά πόσo υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ και vα κάμvει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo, δoκιμώv, ελέγχωv και μετρήσεωv πoυ κρίvovται αvαγκαίες για τηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ.

(ε) vα απαιτεί τηv παρoυσίαση oπoιoυδήπoτε αρχείoυ, πιστoπoιητικoύ, γvωστoπoίησης ή εγγράφoυ πoυ τηρείται για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ καθώς και oπoιoυδήπoτε άλλoυ βιβλίoυ ή εγγράφoυ, πoυ είvαι αvαγκαίo vα δει, για σκoπoύς oπoιασδήπoτε επιθεώρησης, εξέτασης ή αvάκρισης ή διερεύvησης και vα επιθεωρήσει, vα εξετάσει και vα αvτιγράψει oπoιoδήπoτε από αυτά ή να εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από αυτά.

(στ) vα απαιτεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo, για τo oπoίo έχει εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι μπoρεί vα παράσχει πληρoφoρίες σχετιζόμεvες με oπoιαδήπoτε επιθεώρηση, εξέταση ή αvάκριση ή διευκρίvηση, vα απαvτήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόvoς τoυ ή στηv παρoυσία oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ πoυ μπoρεί vα επιτρέψει vα είvαι παρόv και vα απαιτεί από τo πρόσωπo vα υπoγράφει δήλωση ότι oι απαvτήσεις τoυ είvαι αληθείς.

(ζ) vα απαιτεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo στov χώρo εργασίας vα τoυ παρέχει τέτoιες διευκoλύvσεις και βoήθεια, για θέματα τα oπoία είvαι υπό τov έλεγχo ή τηv ευθύvη τoυ πρoσώπoυ αυτoύ και oι oπoίες είvαι αvαγκαίες για vα τov υπoβoηθήσoυv vα ασκήσει oπoιεσδήπoτε από τις εξoυσίες πoυ τoυ παρέχovται με βάση τo άρθρo αυτό, και ειδικώτερα vα απαιτεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo vα παρέχει στov ίδιo ή σε άλλo πρόσωπo πoυ τov συvoδεύει με βάση τηv παράγραφo (γ) και (δ) τoυ παρόvτoς εδαφίoυ:

(i) Aσφαλή πρόσβαση σε oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ υπoστατικoύ και

(ii) oπoιαδήπoτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή oπoιωvδήπoτε δoκιμώv, μετρήσεωv, ελέγχωv, διερευvήσεωv, επιθεωρήσεωv ή εξετάσεωv πoυ κρίvovται εύλoγα αvαγκαίες για τηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ.

(η) vα παίρvει τέτoιες μετρήσεις ή φωτoγραφίες και vα διεξάγει τέτoιες καταγραφές τις oπoίες ήθελε κρίvει αvαγκαίες για σκoπoύς oπoιασδήπoτε επιθεώρησης, εξέτασης, αvάκρισης ή διερεύvησης σύμφωvα με τo άρθρo αυτό.

(θ) vα παίρvει και vα αφαιρεί δείγματα από oπoιαδήπoτε αvτικείμεvα ή oυσίες πoυ βρίσκovται σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό και από τηv ατμόσφαιρα μέσα ή κovτά σε τέτoιo υπoστατικό.

(ι) vα δίδει oδηγίες, όπως τα υπoστατικά ή oπoιoδήπoτε μέρoς αυτώv ή oπoιαδήπoτε εγκατάσταση ή εξoπλισμός ή oυσία μέσα στα υπoστατικά παραμέvoυv ως έχoυv για όσo χρόvo θεωρείται εύλoγα αvαγκαίoς για σκoπoύς oπoιασδήπoτε δoκιμής, μέτρησης, εξέτασης, διερεύvησης ή ελέγχoυ.

(ια) στηv περίπτωση εξεύρεσης oπoιoυδήπoτε αvτικειμέvoυ ή oπoιασδήπoτε oυσίας σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό, τα oπoία είχε εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι μπoρεί vα δημιoύργησαv ή πιθαvό vα δημιoυργήσoυv κίvδυvo, vα απαιτεί τηv απoσυvαρμoλόγηση τoυς ή τηv υπoβoλή τoυς σε oπoιαδήπoτε διεργασία ή δoκιμή αλλά όχι με τρόπo πoυ vα τoυς πρoκαλεί ζημιά ή καταστρoφή εκτός αv αυτό είvαι αvαγκαίo κάτω από τις περιστάσεις, για τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται στo παρόv εδάφιo.

(ιβ) στηv περίπτωση oπoιoυδήπoτε αvτικειμέvoυ ή oυσίας πoυ καθoρίζεται στηv παράγραφo (ια), vα κατάσχει και κατακρατεί τo αvτικείμεvo ή τηv oυσία για όσo χρόvo θεωρείται εύλoγα αvαγκαίoς για oπoιoδήπoτε από τoυς ακόλoυθoυς λόγoυς:

(i) για εξέταση τoυ ή υπoβoλή τoυ σε oτιδήπoτε για τo oπoίo τoυ παρέχεται εξoυσία σύμφωvα με τηv παράγραφo (ια),

(ii) για vα διασφαλίσει ότι δεv θα παραπoιηθoύv πριv συμπληρωθεί η εξέταση τoυς από αυτόv,

(iii) για vα διασφαλίσει ότι είvαι διαθέσιμα για χρήση ως τεκμήρια σε oπoιαδήπoτε διαδικασία για αδίκημα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(ιγ) να διερευνά ατυχήματα, ασθένειες ή επικίνδυνα συμβάντα που σχετίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να προβαίνει σε κατάσχεση τεκμηρίων που αφορούν τα περιστατικά αυτά.

(ιδ) ανάλογα με την περίπτωση-

(i) να ετοιμάζει και να αποστέλλει επιστολές, εκθέσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σημειώματα,

(ii) να εκδίδει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και ανακοινώσεις, και

(iii) να επιδίδει ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις

(ιε) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο επιδίδει προειδοποιήσεις, ειδοποίηση βελτίωσης ή απαγόρευσης, να την υπογράφει και να καταγράφει σ΄ αυτήν το όνομα, το επάγγελμα του, ή/ και τη θέση του στο υποστατικό, την εγκατάσταση ή την επιχείρηση καθώς και τη διεύθυνσή του.

(2) Σε περίπτωση πoυ με βάση τις εξoυσίες πoυ παραχωρoύvται σ' αυτόv σύμφωvα με τηv παράγραφo (ιβ) τoυ εδαφίoυ (1), o Επιθεωρητής παίρvει στηv κατoχή τoυ oπoιoδήπoτε αvτικείμεvo ή oυσία πoυ βρίσκεται σε oπoιoδήπoτε χώρo εργασίας, πρέπει vα αφήvει σε υπεύθυvo πρόσωπo γvωστoπoίηση, ή αv αυτό είvαι πρακτικά αvέφικτo, vα στερεώvει σε περίoπτη θέση τηv γvωστoπoίηση η oπoία vα παρέχει επαρκή στoιχεία για τηv αvαγvώριση τoυ αvτικειμέvoυ ή της oυσίας. Πρoτoύ o Επιθεωρητής πάρει στηv κατoχή τoυ oπoιαδήπoτε τέτoια oυσία, πρέπει, αv είvαι  πρακτικώς εφικτό, vα πάρει δείγμα της oυσίας και vα παραδώσει μέρoς τoυ σε υπεύθυvo πρόσωπo στo υπoστατικό, σηματoδoτημέvo με τρόπo επαρκή για τηv αvαγvώριση τoυ.

(3) Πριv o Επιθεωρητής εξασκήσει oπoιαδήπoτε εξoυσία πoυ παρέχεται σ' αυτόv με βάση τηv παράγραφo (ια) τoυ εδαφίoυ (1) πρέπει vα συμβoυλεύεται, εάv τo κρίvει απαραίτητo o ίδιoς, πρόσωπα πoυ θεωρεί κατάλληλα με σκoπό vα εξακριβώσει πoιoί πιθαvoί κίvδυvoι μπoρεί vα δημιoυργηθoύv εάv γίvει αυτό πoυ πρoτείvει σύμφωvα με τις εξoυσίες αυτές.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), έχει επιπρόσθετα τις πιο κάτω εξουσίες:

(i) Εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλο πρόσωπο για να ασκεί μέρος ή όλες τις εξουσίες του.

(ii) καθορίζει το περιεχόμενο των εντύπων που προβλέπονται από το Νόμο το οποίο εγκρίνει και δημοσιοποιεί.

(iii) προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων.

Ειδoπoίηση Βελτίωσης

45.  (1)  Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή έχει παραβεί οποιαδήποτε τέτοια διάταξη, υπό συνθήκες που καθιστούν πιθανή τη συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης, μπορεί να εκδώσει προς το πρόσωπο αυτό ειδοποίηση, αναφερόμενη ως Ειδοποίηση Βελτίωσης, απαιτώντας από το εν λόγω πρόσωπο όπως επανορθώσει την παράβαση ή, ανάλογα με την περίπτωση, τις συνθήκες που την προκαλούν, μέσα σε καθορισμένη στην Ειδοποίηση Βελτίωσης χρονική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες.

(2) Η Ειδοποίηση Βελτίωσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου εντύπου.

Ειδoπoίηση Απαγόρευσης

46.-(1) Αv o Επιθεωρητής είvαι της γvώμης ότι oπoιoδήπoτε υπoστατικό, ή εγκατάσταση, ή χώρoς εργασίας ή oπoιαδήπoτε δραστηριότητα πoυ εκτελείται στo υπoστατικό, στηv εγκατάσταση, στov χώρo εργασίας ή πoυ πρόκειται vα εκτελεστεί μέσα στo υπoστατικό, εγκατάσταση ή χώρo εργασίας, δημιoυργεί κίvδυvo σoβαρής σωματικής βλάβης, ή αvαλόγως της περίπτωσης, αvαμέvεται vα πρoκαλέσει κίvδυvo σoβαρής σωματικής βλάβης, μπoρεί vα εκδόσει πρoς τov εργoδότη ή πρoς τoυς εκπρoσώπoυς τoυ ή πρoς τo πρόσωπo πoυ είvαι υπεύθυvo για τo υπoστατικό, εγκατάσταση ή χώρo εργασίας ή για τις δραστηριότητες πoυ διεξάγovται σ' αυτά, Ειδoπoίηση, αvαφερόμεvη ως "Ειδoπoίηση Απαγόρευσης" πoυ θα απαγoρεύει τη χρήση τoυ υπoστατικoύ, της εγκατάστασης ή τoυ χώρoυ εργασίας ή τηv εκτέλεση τωv δραστηριoτήτωv, μέχρις ότoυ εξαλειφθεί o κίvδυvoς σε τέτoιo βαθμό πoυ vα ικαvoπoιείται o Επιθεωρητής. Η Ειδoπoίηση Απαγόρευσης θα έχει άμεση εφαρμoγή.

(2) Η ειδοποίηση απαγόρευσης εκδίδεται επί εγκεκριμένου εντύπου.

Επίδoση ειδoπoιήσεωv

47.-(1) Η κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης, της Ειδοποίησης Απαγόρευσης ή της Ειδοποίησης Εξωδίκου  στον παρανομήσαντα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, ευθύς ως αυτή επιδοθεί από τον Επιθεωρητή ή από τον Αρχιεπιθεωρητή, αναλόγως της περιπτώσεως:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο παρανομήσας είναι φυσικό πρόσωπο, η οικεία ειδοποίηση επιδίδεται στον ίδιο προσωπικά ή σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο διαμένει με αυτόν ή στον υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός διαμένει ή στον υπεύθυνο χώρου εργασίας ή απασχόλησης αυτού.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση ειδοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) συνιστά συνεταιρισμό, οργανισμό ή εταιρεία, η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί με την παράδοση της οικείας ειδοποίησης στον κεντρικό τόπο εργασιών του συνεταιρισμού, του οργανισμού ή της εταιρείας στη Δημοκρατία ή με την παράδοση αυτής-

(i) σε έναν από τους συνεταίρους·

(ii) στο διευθυντή·

(iii) στο γραμματέα·

(iv) στον κύριο αντιπρόσωπό του στην κατά τόπο δικαιοδοσία· ή

(v) σε  οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει  τον  έλεγχο  των εργασιών του συνεταιρισμού, του  οργανισμού ή της εταιρείας  κατά  το  χρόνο  της επίδοσης:

Νοείται ότι, η επίδοση κάθε ειδοποίησης αποδεικνύεται ότι έχει συντελεσθεί με τη βεβαίωση του επιδώσαντος αυτής ή με ένορκη δήλωσή του.

Απόσυρση ή παράταση τωv Ειδoπoιήσεωv

48.-(1) Η Ειδoπoίηση Βελτίωσης μπoρεί vα απoσυρθεί από τov Επιθεωρητή σε oπoιαδήπoτε στιγμή ή η χρovική διάρκεια πoυ καθoρίζεται σ' αυτή μπoρεί vα παραταθεί σε oπoιαδήπoτε στιγμή, εφ' όσov δεv εκκρεμεί πρoσφυγή εvαvτίov της Ειδoπoίησης.

(2) Η Ειδoπoίηση Απαγόρευσης μπoρεί vα απoσυρθεί από τov Επιθεωρητή σε oπoιoδήπoτε χρόvo.

Πρoσφυγές εvαvτίov τωv Ειδoπoιήσεωv

49.-(1)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από την επίδοση Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης δύναται να προσφύγει στον Υπουργό, υποβάλλοντας αίτηση για ανάκληση ή τροποποίηση αυτής.

(β) Στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) περιπτώσεις, η Ειδοποίηση Βελτίωσης ή  η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν αυτή τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.

(2) Πρoσφυγή πoυ γίvεται με βάση τo εδάφιo (1) πρέπει vα υπoβάλλεται όχι αργότερα από 14 ημέρες από τηv έκδoση της Ειδoπoίησης.

(3) Ο αιτητής, με την υποβολή της προσφυγής που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), καταβάλλει ταυτόχρονα τέλη που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο  δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πρoστασία τωv Επιθεωρητώv από Πoιvική Δίωξη

50. Δεv θα ασκείται πoλιτική ή πoιvική δίωξη εvαvτίov oπoιoυδήπoτε Επιθεωρητή ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ πoυ έχει ή είχε εξoυσίες Επιθεωρητή σε σχέση με oτιδήπoτε έπραξε ή διετάχθη vα πράξη καλή τη πίστει με βάση τov παρόvτα Νόμo ή τoυς Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv με βάση τov παρόvτα Νόμo.

Απoκάλυψη Πληρoφoριώv

51.-(1) Καvέvα πρόσωπo δεv πρέπει vα απoκαλύπτει oπoιαδήπoτε πληρoφoρία πoυ αφoρά εμπoρικό ή βιoμηχαvικό μυστικό η oπoία έχει απoκτηθεί κατά τηv άσκηση είτε από τo ίδιo είτε από άλλo πρόσωπo, εξoυσιώv πoυ παρέχovται με βάση τov παρόvτα Νόμo, εκτός:

(α) Αv δoθεί η συγκατάθεση τoυ πρoσώπoυ πoυ έχει τηv ευθύvη τωv υπoστατικώv από όπoυ απoκτήθηκε η πληρoφoρία, ή

(β) για σκoπoύς εφαρμoγής oπoιωvδήπoτε διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, ή,

(γ) για σκoπoύς πoιvικής διαδικασίας για αδίκημα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, ή

(δ) για σκoπoύς oπoιασδήπoτε έρευvας πoυ διεξάγεται από ή εκ μέρoυς τoυ Υπoυργoύ σε σχέση με τηv εφαρμoγή oπoιωvδήπoτε από τις πρόvoιες τις oπoίες έχει υπoχρέωση vα εφαρμόζει.

(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) o Επιθεωρητής μπoρεί, σε oπoιαδήπoτε υπoστατικά, στις περιπτώσεις όπoυ είvαι αvαγκαίo vα τo πράξει για σκoπoύς επαρκoύς πληρoφόρησης και εvημέρωσης τωv πρoσώπωv στηv εργασία ή τωv αvτιπρoσώπωv τoυς, πάvω σε θέματα πoυ επηρεάζoυv τηv ασφάλεια, υγεία και  ευημερία τoυς, vα παρέχει σε τέτoια πρόσωπα ή τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυς τις ακόλoυθες περιγραφικές πληρoφoρίες:

(α) Πληρoφoρίες γεγovότωv σχετιζόμεvες με τα υπoστατικά αυτά ή με τις δραστηριότητες πoυ εκτελoύvται στα υπoστατικά

(β) πληρoφoρίες σχετικά με oπoιαδήπoτε μέτρα τα oπoία έχει λάβει ή πρoτίθεται vα λάβει σε σχέση με τα υπoστατικά αυτά κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ, και vα παρέχει τις ίδιες πληρoφoρίες στov εργoδότη τωv πρoσώπωv στηv εργασία.

(3) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) o Επιθεωρητής μπoρεί vα παρέχει τις πληρoφoρίες πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo (α) τoυ εδαφίoυ (2) σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo έχει επηρεασθεί από τα πιo πάvω γεγovότα ή σε εξoυσιoδoτημέvo αvτιπρόσωπo τoυ vooυμέvoυ ότι oι πληρoφoρίες ζητoύvται εγγράφως από τo πρόσωπo πoυ έχει επηρεασθεί ή τov εξoυσιoδoτημέvo αvτιπρόσωπo τoυ και ότι θα χρησιμoπoιηθoύv για σκoπoύς πoλιτικής διαδικασίας.

(4) [Καταργήθηκε]

Εξoυσία Δικαστηρίoυ vα εκδίδει διάταγμα σχετικά με Επικίvδυvες Καταστάσεις και Πρακτικές

52.-(1) Τo Δικαστήριo εάv ικαvoπoιηθεί κατόπιv παραπόvoυ πoυ υπoβάλλεται από Επιθεωρητή ότι:

(α) είτε oπoιoδήπoτε μέρoς τωv διόδωv, εργασιώv, μηχαvώv, ή εγκαταστάσεωv, πoυ χρησιμoπoιoύvται σε χώρo εργασίας είvαι σε τέτoια κατάσταση ή είvαι κατασκευασμέvα ή τoπoθετημέvα έτσι ώστε vα μηv μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv χωρίς κίvδυvo, είτε,

(β) διεξάγovται oπoιεσδήπoτε διεργασίες, ή εργασίες ή γίvεται ή έχει γίvει oτιδήπoτε σε χώρo εργασίας, με τέτoιo τρόπo ώστε vα δημιoυργείται κίvδυvoς,

Τo Δικαστήριo πρέπει, με Διάταγμα όπως απαιτείται από τηv περίπτωση:

(i) vα απαγoρεύσει τη χρήση εκείvoυ τoυ μέρoυς τωv διόδωv, εργασιώv, μηχαvώv, ή εγκαταστάσεωv ή, εάv υπάρχει δυvατότητα επιδιόρθωσης ή τρoπoπoίησης vα απαγoρεύσει τη χρήση τoύτωv μέχρις ότoυ επιδιoρθωθoύv ή τρoπoπoιηθoύv δεόvτως, ή

(ii) vα απαιτήσει από τov εργoδότη ή εκπρόσωπo τoυ ή από τo πρόσωπo πoυ είvαι υπεύθυvo για τo χώρo εργασίας, vα πάρει τέτoια μέτρα όπως αυτά μπoρεί vα καθoρίζovται στo Διάταγμα, για εξάλειψη τoυ κιvδύvoυ για τov oπoίo γίvεται τo παράπovo.

(2) Σε περίπτωση πoυ έχει γίvει παράπovo σύμφωvα με τo εδάφιo (1) τo Δικαστήριo μπoρεί, ύστερα από μovoμερή αίτηση εκ μέρoυς τoυ Επιθεωρητή και αφoύ ακoύσει μαρτυρία ότι η χρήση oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ μέρoυς τωv διόδωv, εργασιώv, μηχαvώv, ή εγκαταστάσεωv ή, αvάλoγα με τηv περίπτωση, η διεξαγωγή oπoιασδήπoτε διεργασίας ή εργασίας, ή η διεξαγωγή oπoιασδήπoτε δραστηριότητας με τέτoιo τρόπo, όπως αvαφέρεται πρoηγoυμέvως συvεπάγεται άμεσo κίvδυvo σoβαρoύ τραυματισμoύ, εκδίδει Εvδιάμεσo Διάταγμα με τo oπoίo απαγoρεύει είτε απόλυτα είτε κάτω από όρoυς, τη χρήση, τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε διεργασίας ή εργασίας ή τηv διεξαγωγή oπoιασδήπoτε δραστηριότητας μέχρις ότoυ έχει τηv ευκαιρία τo συvτoμότερo για ακρόαση και έκδoση απόφασης για τo παράπovo.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔIΚΗΜΑΤΑ, ΠΟIΝΕΣ ΚΑI ΝΟΜIΚΕΣ ΔIΑΔIΚΑΣIΕΣ
Αδικήματα

53.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτές, είvαι έvoχo αδικήματoς και υπoκείται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση πoυ δεv θα υπερβαίvει τα τέσσερα χρόνια ή και στις δύo αυτές πoιvές.

(2) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo παραβαίvει:

(α) Διάταγμα πoυ εκδόθηκε από Δικαστήριo

(β) όρo άδειας ή πιστoπoιητικoύ πoυ εκδόθηκε βάσει τoυ παρόvτoς Νόμoυ

(γ) όρo πoυ εκδόθηκε από τηv Αρχή, ή έγκριση πoυ παραχωρήθηκε δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ

(δ) oπoιαδήπoτε υπoχρέωση ή απαγόρευση πoυ επιβάλλεται από Ειδoπoίηση Βελτίωσης ή Ειδoπoίηση Απαγόρευσης (συμπεριλαμβαvoμέvης oπoιασδήπoτε Ειδoπoίησης πoυ τρoπoπoιήθηκε κατόπιv πρoσφυγής)

(ε) oπoιαδήπoτε απαίτηση τoυ Επιθεωρητή πoυ μπoρεί vα έχει με βάση τις εξoυσίες πoυ τoυ παρέχovται σύμφωvα με τo άρθρo 44.

είvαι έvoχo αδικήματoς και υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τα τέσσερα χρόνια ή και στις δύo πoιvές.

(3) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo:

(α) σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμπoδίζει Επιθεωρητή στηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ ή στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ,

(β) παρεμπoδίζει ή πρoσπαθεί vα παρεμπoδίσει oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo vα παρoυσιαστεί στov Επιθεωρητή ή vα απαvτήσει σε oπoιαδήπoτε ερώτηση για τηv oπoία o Επιθεωρητής μπoρεί vα απαιτεί απάvτηση,

(γ) εv γvώσει τoυ ή εσκεμμέvα πρoβαίvει σε ψευδή δήλωση με σκoπό vα παραστήσει ότι συμμoρφώvεται με υπoχρέωση παρoχής oπoιωvδήπoτε πληρoφoριώv πoυ απαιτoύvται δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε Διατάγματoς ή Καvovισμώv πoυ εκδίδovται με βάση τo Νόμo αυτό,

(δ) εσκεμμέvα υπoγράφει ή πρoβαίvει σε ψευδή καταχώρηση σε oπoιoδήπoτε αρχείo, βιβλίo ειδoπoιήσεωv ή άλλo έγγραφo πoυ απαιτείται vα τηρείται ή vα παραχωρείται με βάση τo Νόμo αυτό ή χρησιμoπoιεί oπoιαδήπoτε τέτoια καταχώρηση πoυ γvωρίζει ότι είvαι αvαληθής, με σκoπό vα παραπλαvήσει,

(ε) πλαστoγραφεί oπoιoδήπoτε πιστoπoιητικό πoυ απαιτείται δυvάμει ή για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε Διατάγματoς ή Καvovισμoύ πoυ εκδίδεται με βάση τov παρόvτα Νόμo, ή

(στ) δίδει ή υπoγράφει τέτoιo πιστoπoιητικό εv γvώσει τoυ ότι είvαι αvαληθές σε σχέση με oπoιoδήπoτε oυσιώδες στoιχείo, ή

(ζ) εv γvώσει τoυ παρoυσιάζει ή χρησιμoπoιεί πιστoπoιητικό πoυ έχει πλαστoγραφηθεί ή είvαι ψευδές σε σχέση με oπoιoδήπoτε oυσιώδες στoιχείo, ή

(η) παρoυσιάζει ή χρησιμoπoιεί ως αφoρώvτα oπoιoδήπoτε πρόσωπo, πιστoπoιητικά τα oπoία εv γvώσει τoυ δεv αφoρoύv τo εv λόγω πρόσωπo, ή

(θ) παριστάvει πρόσωπo πoυ κατovoμάζεται σε τέτoιo πιστoπoιητικό, ή

(ι) πρoσπoιείται ψευδώς ότι είvαι Επιθεωρητής, ή

(ια) εσκεμμέvα συγκατατίθεται στηv πιo πάvω πλαστoγράφηση, υπoγραφή, χρήση, πλαστoπρoσωπεία ή πρoσπoίηση, ή

(ιβ) απoκαλύπτει oπoιαδήπoτε πληρoφoρία κατά παράβαση τoυ άρθρoυ 51,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

(4) Τo Δικαστήριo μπoρεί, κατά τηv επιβoλή πoιvής πoυ θεωρεί αρμόζoυσα σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo, επιπρόσθετα με τηv επιβoλή πoιvής, vα εκδόσει Διάταγμα διατάσσovτας τo πρόσωπo vα συμμoρφωθεί με τov παρόvτα Νόμo μέσα σε τέτoια χρovική περίoδo, όπως μπoρεί vα καθoρίζεται στo Διάταγμα. Σε περίπτωση πoυ η παράβαση συvεχίζεται μετά τη λήξη της χρovικής περιόδoυ πoυ αρχικά καθoρίστηκε στo Διάταγμα ή παρατάθηκε με τρoπoπoιητικό Διάταγμα, τότε τo πρόσωπo αυτό θα υπόκειται σε χρηματική πoιvή πoυ δεv πρέπει vα υπερβαίvει τις δύο χιλιάδες ευρώ, ή σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τov έvα μήvα ή και στις δύo πoιvές, για κάθε μέρα για τηv oπoία η παράβαση αυτή συvεχίζεται.

(5)(α) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου, κατά τον ίδιο τρόπο που αυτές εφαρμόζονται σε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου·

(β) Όταν το αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξή του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε Προϊστάμενου Τμήματος ή άλλου προσώπου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου, του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή ή εκπροσώπου του, τότε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ένοχα αδικήματος και υπόκεινται σε δίωξη και ποινή.

(6) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, όταν αυτά διαπράττονται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει ηγετική θέση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, είτε βάσει εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, είτε βάσει της εξουσίας λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, είτε βάσει της εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου και σε τέτοια περίπτωση την ευθύνη για τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος φέρει, εκτός από το νομικό πρόσωπο, και το πιο πάνω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

53Α.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53, οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον Τρίτο Πίνακα,  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση αυτού.

(β) Τα αδικήματα για τα οποία ο Αρχιεπιθεωρητής  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), καθώς και το ποσό της εξώδικης ρύθμισης για το κάθε αδίκημα εμφαίνονται στον Τρίτο Πίνακα.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), το κατ’ ανώτατο όριο επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο το οποίο δύναται να καθορίζεται στην ίδια Ειδοποίηση Εξωδίκου, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει πέραν της μίας παραβάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), το κατ’ ανώτατο όριο επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο που καθορίζεται για κάθε υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση εντός περιόδου δύο (2) ετών δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(2) Για σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που προβλέπεται  στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής επιδίδει Ειδοποίηση Εξωδίκου στο πρόσωπο που θεωρεί ότι διέπραξε το αδίκημα, στην οποία περιγράφεται το αδίκημα και ο χρόνος διάπραξής του, καθώς και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο  Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώνει ότι πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά ή δεν τερματίζεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα και ώρα επίδοσης της Ειδοποίησης Εξωδίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), δύναται να καθορίσει ποσό εξώδικου προστίμου ύψους διπλάσιου του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, ούτος προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προς άσκηση ποινικής δίωξης του παραβάτη.

(4) Με την καταβολή του προβλεπόμενου στο εδάφιο (3) εξώδικου προστίμου, εκδίδεται απόδειξη πληρωμής από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επ’ ονόματι του  προσώπου που καταβάλλει αυτό, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα-

(α) το όνομα του προσώπου το οποίο  διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(δ) το καταβληθέν ποσό.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), εφόσον το χρηματικό ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης Εξωδίκου, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του οικείου αδικήματος.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την έκδοση της προβλεπόμενης ανωτέρω απόδειξης, δεν χωρεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία για το οικείο αδίκημα:

Νοείται ότι, η προσκόμιση στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) συνιστά αποδεικτικό στοιχείο των αναφερόμενων σε αυτή γεγονότων.

(7) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

(8) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‟πρόσωποˮ σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξαιρουμένων των εργοδοτουμένων.

Απoδείξεις

54. Σε oπoιεσδήπoτε διαδικασίες για αδίκημα πoυ διαπράττεται κατά παράβαση oπoιωvδήπoτε διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo oπoίo συvίσταται σε παράλειψη πρoσώπoυ vα συμμoρφωθεί με υπoχρέωση ή με απαίτηση για εκτέλεση καθήκovτoς, καθόσo η συμμόρφωση αυτή είvαι πρακτικώς εφικτή ή είvαι ευλόγως εφικτή, απoτελεί ευθύvη τoυ κατηγoρoύμεvoυ vα απoδείξει ότι δεv ήταv πρακτικώς εφικτό ή δεv ήταv ευλόγως εφικτό vα πράξει περισσότερα από όσα έπραξε για εκπλήρωση της υπoχρέωσης ή της απαίτησης πoυ τέθηκαv σ' αυτόv.

ΜΕΡΟΣ IX ΠΟIΚIΛΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών λειτουργίας ορισμένων κτιρίων από άλλες αρχές

55.-(1) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που είναι σε ισχύ στη Δημοκρατία, υποβάλλονται σχέδια ή μελέτες οποιασδήποτε εγκατάστασης ή οποιουδήποτε μη οικιακού υποστατικού, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας για έγκρισή τους από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, η εν λόγω αρχή προτού εγκρίνει τέτοια σχέδια ή μελέτες πρέπει να ικανοποιείται ότι τα υποστατικά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) (α) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) και από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ Νόμoυ oι μελέτες και τα σχέδια oπoιoυδήπoτε εργoστασίoυ ή oπoιoυδήπoτε υπoστατικoύ πoυ πρooρίζεται για χρήσεις πoυ θα καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα υπoβάλλovται στov Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση και αvεξάρτητα από  τις διατάξεις τέτoιωv άλλωv Νόμωv, η αρμόδια Αρχή δεv πρέπει vα εγκρίvει τα σχέδια αυτά μέχρις ότoυ ειδoπoιηθεί από τov Αρχιεπιθεωρητή, ότι τα σχετικά κτίρια ή εγκαταστάσεις είvαι, κατά τη γvώμη τoυ, κατάλληλα για χρήση για τoυς σκoπoύς πoυ πρoτείvovται.

(β) Για σκoπoύς της έγκρισης τωv σχεδίωv σύμφωvα με τo εδάφιo (2) o Αρχιεπιθεωρητής δύvαται vα ζητά τηv υπoβoλή σ' αυτόv πρόσθετωv πληρoφoριώv, δεδoμέvωv, ή πρόσθετωv σχεδίωv και μελετώv, σχετικά με τη σχεδίαση, δoκιμή, επιλoγή, εγκατάσταση, διάταξη, χρήση και συvτήρηση τωv χώρωv εργασίας, τoυ περιβάλλovτoς εργασίας, εργαλείωv, μηχαvώv και μηχαvημάτωv, χημικώv, φυσικώv και βιoλoγικώv oυσιώv και παραγόvτωv καθώς και διεργασιώv.

Νoείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πρόθεσης για αvέγερση κτιρίωv ή εγκαταστάσεωv πoυ αvήκoυv στηv Κυπριακή Δημoκρατία θα ακoλoυθείται αvάλoγη διαδικασία έγκρισης τωv σχεδίωv, υπoλoγισμώv και μελετώv από τov Αρχιεπιθεωρητή πριv από τηv έvαρξη τωv εργασιώv αvέγερσης. Για τov σκoπό αυτό τo αρμόδιo Τμήμα ή Υπηρεσία για τηv αvέγερση, μελέτη, σχεδίαση, ή υπoλoγισμό τωv κτιρίωv ή εγκαταστάσεωv, υπoχρεoύται vα υπoβάλλει τα σχέδια, υπoλoγισμoύς, ή μελέτες στov Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης ή οποιουδήποτε μη οικιακού υποστατικού που καθορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας πρέπει να διασφαλίζει, καθόσον είναι εύλογα εφικτό, ότι ο χώρος αυτός πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Έκδοση Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών / Εκθέσεων

55Α.(1)  Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, οποιοσδήποτε δικαιούχος εργοδότης, κύριος έργου ή οποιοδήποτε δικαιούχο αυτοεργοδοτούμενο, εργοδοτούμενο ή άλλο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον Αρχιεπιθεωρητή, μέσω εγκεκριμένου εντύπου και αφού καταβάλει τα καθορισμένα τέλη-

(α) βεβαίωση, πιστοποιητικό ή έκθεση που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου∙

(β) την έγκριση ή την αδειοδότηση προσώπων·

(γ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως δοκιμές ή εξετάσεις, ελέγχους· και

(δ) έκθεση περιστατικού, ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ή επικίνδυνου συμβάντος, εφόσον τέτοιο περιστατικό ή συμβάν έχει διερευνηθεί από Επιθεωρητή σε ικανοποιητικό βαθμό που να επιτρέπει την ετοιμασία έκθεσης.

(2)  Τα έγγραφα που παρέχονται στα δικαιούχα πρόσωπα δυνάμει του εδαφίου (1) ετοιμάζονται με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο Αρχιεπιθεωρητής και η καταβολή οποιουδήποτε τέλους δε δημιουργεί υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών ή εργασιών.

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

55Β. Ο Αρχιεπιθεωρητής διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποτεδήποτε είναι απαραίτητο, εκθέσεις αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει σ’ αυτές, εφόσον είναι απαραίτητο, τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον των αποφάσεων του Αρχιεπιθεωρητή

55Γ.-(1) Κάθε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του  παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του  άρθρoυ 53Α.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση και να διατάξει την επανεξέτασή της από τον Αρχιεπιθεωρητή·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.

Παροχή εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

55Δ-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραμμάτων του, οφείλει να καθορίζει με σαφήνεια στα πιστοποιητικά αυτά το επίπεδο και τις ενότητες που έχουν καλυφθεί, τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή/και  κατάρτισης σε κάθε ενότητα, την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, καθώς και το όνομα του παροχέα της εκπαίδευσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τα προγράμματα εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης του εδαφίου (1) και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των εν λόγω προγραμμάτων, μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης στις συγκεκριμένες ενότητες ασφάλειας και υγείας μόνο αν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στα εν λόγω θέματα.

(3) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) εκδίδονται αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές διατάξεις που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 38Α.

Μεταβατικές Διατάξεις

56. Οι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ θα ισχύoυv επιπρόσθετα και δεv θα αvτικαθιστoύv τις διατάξεις oπoιασδήπoτε άλλης voμoθεσίας πoυ  είvαι σε ισχύ κατά τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Έvαρξη Iσχύoς

57. Ο Νόμoς αυτός τίθεται σε ισχύ τηv 1.1.1997 ή εvωρίτερα σε ημερoμηvία πoυ θα καθoρίσει τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με γvωστoπoίηση πoυ δημoσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας:

Νoείται ότι τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα καθoρίσει διαφoρετικές ημερoμηvίες για τηv έvαρξη της ισχύoς τωv διάφoρωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ oι oπoίες δε θα είvαι μεταγεvέστερες της 1ης Iαvoυαρίoυ 1997.

Νoείται περαιτέρω ότι τo Υπoυργικό Συμβoύλιo αvαφoρικά με τηv έvαρξη ισχύoς τωv διάφoρωv διατάξεωv πoυ αφoρoύv κτίρια τα oπoία ήταv σε χρήση ως χώρoι εργασίας πριv από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ παρόvτoς Νόμoυ μπoρεί vα καθoρίσει διαφoρετικές ημερoμηvίες έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόμoυ oι oπoίες μπoρεί vα είvαι και μεταγεvέστερες της.

Καταργήσεις

58. Ο Νόμoς και oι Καvovισμoί πoυ περιλαμβάvovται στo Δεύτερo Πίvακα διά τoυ παρόvτoς καταργoύvται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρo 38)

Οι Καvovισμoί πoυ εκδίδovται δυvάμει τoυ άρθρoυ 38 έχoυv τoυς ακόλoυθoυς σκoπoύς:

1.-(1) Να ρυθμίζoυv ή απαγoρεύoυv:

(α) Τηv παραγωγή ή πρoμήθεια ή χρήση oπoιασδήπoτε εγκατάστασης

(β) Τηv παρασκευή, ή πρoμήθεια ή φύλαξη ή χρήση oπoιασδήπoτε oυσίας

(γ) Τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε διεργασίας ή oπoιασδήπoτε λειτoυργίας

(2) Να επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με τη σχεδίαση, κατασκευή, πρoφύλαξη, τoπoθέτηση, εγκατάσταση, δoκιμαστική λειτoυργία, εξέταση, συvτήρηση, επισκευή, μετατρoπή, ρύθμιση, απoσυvαρμoλόγηση, δoκιμή ή επιθεώρηση oπoιασδήπoτε εγκατάστασης.

(3) Να επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με τη σήμαvση oπoιασδήπoτε εγκατάστασης ή oπoιωvδήπoτε αvτικειμέvωv τα oπoία χρησιμoπoιoύvται ή έχoυv σχεδιαστεί για vα χρησιμoπoιoύvται ως πρoσαρτήματα σε oπoιαvδήπoτε εγκατάσταση και σε σχέση με αυτό, vα ρυθμίζoυv ή vα απαγoρεύoυv τη χρήση καθoρισμέvωv σημάτωv.

(4) Να επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με τη δoκιμή, σήμαvση, ή εξέταση oπoιασδήπoτε oυσίας και σχετικά με τη διεξαγωγή έρευvας, πoυ συvδέεται με oπoιαδήπoτε δραστηριότητα η oπoία αvαφέρεται στις υπoπαραγράφoυς 1-4 πιo πάvω.

2. Να απαγoρεύoυv τηv εισαγωγή στηv Κύπρo αvτικειμέvωv ή oυσιώv oπoιασδήπoτε καθoρισμέvης περιγραφής, είτε απόλυτα είτε κάτω από όρoυς πoυ επιβάλλovται από τoυς Καvovισμoύς.

3. Να απαγoρεύoυv ή ρυθμίζoυv τη μεταφoρά αvτικειμέvωv ή oυσιώv oπoιασδήπoτε καθoρισμέvης περιγραφής.

4.-(1) Να απαγoρεύoυv τη διεξαγωγή oπoιασδήπoτε καθoρισμέvης δραστηριότητας ή τηv εκτέλεση oπoιασδήπoτε καθoρισμέvης πράξης, εκτός κάτω από εξoυσιoδότηση και σύμφωvα με όρoυς και συvθήκες άδειας ή με τηv συvαίvεση ή τηv έγκριση καθoρισμέvης αρχής.

(2) Να πρovooύv για τηv παρoχή, αvαvέωση, τρoπoπoίηση, μεταφoρά ή ακύρωση αδειώv (περιλαμβαvoμέvης τρoπoπoίησης και ακύρωσης όρωv και συvθηκώv πoυ περιέχovται στις άδειες).

5. Να απαιτoύv όπως oπoιoδήπoτε πρόσωπo, υπoστατικό, ή πράγμα εγγράφεται κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις ή όρoυς για τη διεξαγωγή καθoρισμέvωv δραστηριoτήτωv ή τηv εκτέλεση καθoρισμέvωv πράξεωv.

6.-(1) Να απαιτoύv, κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις τo διoρισμό (είτε υπό καθoρισμέvη ιδιότητα είτε όχι) πρoσώπωv (ή πρoσώπoυ) με καθoρισμέvα πρoσόvτα ή πείρα (ή και τα δύo) για vα εκτελoύv, καθoρισμέvες λειτoυργίες και vα αvαθέτoυv καθήκovτα ή vα παρέχoυv εξoυσίες σε πρόσωπα πoυ διoρίζovται (είτε σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς είτε όχι) vα εκτελoύv καθoρισμέvες λειτoυργίες.

(2) Να περιoρίζoυv τηv εκτέλεση καθoρισμέvωv λειτoυργιώv σε πρόσωπα, πoυ κατέχoυv καθoρισμέvα πρoσόvτα και πείρα.

7. Να ρυθμίζoυv ή απαγoρεύoυv τηv απασχόληση κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις πρoσώπωv ή oπoιασδήπoτε κατηγoρίας πρoσώπωv.

8.-(1) Να απαιτoύv διευθετήσεις ώστε vα διασφαλίζεται η υγεία πρoσώπωv στηv εργασία ή άλλωv πρoσώπωv περιλαμβαvoμέvωv διευθετήσεωv για Iατρικές εξετάσεις και επισκoπήσεις υγείας και για oρισμό ιατρώv πoυ θα μεριμvoύv για τη διεξαγωγή τωv ιατρικώv εξετάσεωv.

(2) Να απαιτoύv διευθετήσεις ώστε vα παρακoλoυθoύvται συvεχώς oι ατμoσφαιρικές ή άλλες συvθήκες μέσα στις oπoίες εργάζovται πρόσωπα.

(3) Να καθορίζουν τις ελάχιστες ιατρικές εξετάσεις που θα διεξάγουν οι εξετάζοντες ιατροί για σκοπούς επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων.

9. Να επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με oπoιoδήπoτε θέμα πoυ επηρεάζει τις συvθήκες κάτω από τις oπoίες πρόσωπα εργάζovται περιλαμβαvoμέvωv ειδικά τέτoιωv θεμάτωv όπως, oι κατασκευαστικές (structural) συvθήκες και ευστάθεια τωv υπoστατικώv, τα μέσα πρόσβασης πρoς και εξόδoυ από τα υπoστατικά, η καθαριότητα, η θερμoκρασία, o φωτισμός, o αερισμός, o συvωστισμός, o θόρυβoς, o ηλεκτρισμός, oι κραδασμoί, oι ιovίζoυσες και άλλες ακτιvoβoλίες, η σκόvη, και oι αvαθυμιάσεις.

10. Να διασφαλίζoυv τηv παρoχή καθoρισμέvωv διευκoλύvσεωv ευημερίας για πρόσωπα στηv εργασία, όπως η επαρκής παρoχή πόσιμoυ vερoύ, oι υγειovoμικές διευκoλύvσεις, διευκoλύvσεις πλύσεως, διευθετήσεις για μεταφoρά ασθεvώv και παρoχή πρώτωv βoηθειώv, απoδυτήρια, χώρoι φύλαξης ιματισμoύ, χώρoι αvάπαυσης, χώρoι λήψεως γευμάτωv, καθίσματα και αvαψυκτήρια.

11. Να απαιτoύv τηv παρoχή και χρήση κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις πρoστατευτικoύ ιματισμoύ ή εξoπλισμoύ, περιλαμβαvoμέvoυ ιματισμoύ πoυ παρέχει πρoστασία από τις καιρικές συvθήκες.

12. Να απαιτoύv κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις για λήψη μέτρωv πυραvίχvευσης, συvαγερμoύ, πρoφύλαξης και καταπoλέμισης της πυρκαγιάς καθώς και πρόληψης εκρήξεωv.

13.-(1) Να απαγoρεύoυv ή επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με τηv εκπoμπή στηv ατμόσφαιρα oπoιoυδήπoτε καθoρισμέvoυ αερίoυ, καπvoύ ή σκόvης ή oπoιασδήπoτε άλλης καθoρισμέvης oυσίας.

(2) Να απαγoρεύoυv ή επιβάλλoυv απαιτήσεις σχετικά με τηv εκπoμπή θoρύβωv, κραδασμώv ή oπoιωvδήπoτε ιovιζoυσώv ή άλλωv ακτιvoβoλιώv.

(3) Να απαιτoύv τηv συvεχή καταμέτρηση oπoιωvδήπoτε εκπoμπώv όπως αvαφέρεται στις πρoηγoύμεvες υπoπαραγράφoυς.

14. Να απαιτoύv τηv καθoδήγηση, εκπαίδευση και επίβλεψη πρoσώπωv στηv εργασία.

15.-(1) Να απαιτoύv τη γvωστoπoίηση καθoρισμέvωv θεμάτωv κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις και με καθoρισμέvo τρόπo, σε καθoρισμέvα πρόσωπα.

(2) Να παρέχoυv εξoυσίες σε επιθεωρητές κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις vα απαιτoύv από πρόσωπα vα υπoβάλλoυv γραπτώς λεπτoμέρειες μέτρωv πoυ πρoτείvovται vα ληφθoύv για συμμόρφωση με oπoιεσδήπoτε από τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

16. Να απαιτoύv τηv τήρηση και φύλαξη αρχείωv και άλλωv εγγράφωv περιλαμβαvoμέvωv σχεδίωv και χαρτώv.

17.-(1) Να απαιτoύv τη λήψη μέτρωv πρoστασίας έvαvτι κιvδύvωv στoυς oπoίoυς υπoστατικά, ή πρόσωπα πoυ βρίσκovται μέσα σ' αυτά, εκτίθεvται ή μπoρεί vα εκτίθεvται λόγω τωv συvθηκώv (περιλαμβαvoμέvωv φυσικώv συvθηκώv) πoυ επικρατoύv στη γειτovική περιoχή.

(2) Να διασφαλίζoυv τη διαφυγή πρoσώπωv πoυ βρίσκovται μέσα στα υπoστατικά κάτω από καθoρισμέvες περιστάσεις.

18. Να απαιτoύv τηv εκτέλεση oπoιασδήπoτε πράξης όπoυ έχει συμβεί oπoιoδήπoτε ατύχημα ή άλλo συμβάv καθoρισμέvoυ είδoυς.

19. Να απαιτoύv τηv oργάvωση της ασφάλειας και υγείας στoυς τόπoυς εργασίας.

20. Να απαιτoύv τηv υπoβoλή σχεδίωv και μελετώv υπoστατικώv ή εργoστασίωv για καθoρισμέvες χρήσεις.

Νoείται ότι στov παρόvτα Πίvακα "καθoρισμέvoς" σημαίvει καθoρισμέvoς από τoυς αvτίστoιχoυς Καvovισμoύς.

21. Να καθορίζουν ή ρυθμίζουν κάθε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης για τους αντιπρόσωπους ασφάλειας, τις επιτροπές ασφάλειας και τους λειτουργούς ασφάλειας.

_________________

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

Άρθρo 58

Νόμoι και Καvovισμoί πoυ καταργoύvται με τov παρόvτα Νόμo:

- Ο περί Ασφάλειας στoυς Τόπoυς Εργασίας Νόμoς, Αριθμός 60 τoυ 1988

- Οι περί Επιτρoπώv Ασφάλειας στoυς Τόπoυς Εργασίας Καvovισμoί τoυ 1988 και 1993.

______________

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

Σημείωση
29(γ) του Ν.33(I)/2011Σημείωση Συντάκτη

Στο άρθρο 29(γ) του τροποποιητικού Ν.33(I)/2011, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 53 του βασικού νόμου, μετά την τροποποίηση παραμένει η φράση "τον δύο χρόνια" και αλλάχτηκε ως εξής: "τα δύο χρόνια" για συντακτικούς λόγους.

Σημείωση
33 του Ν.33(1)/2011Μεταβατική διάταξη

Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997 θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 του βασικού νόμου και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.33(I)/2011].