Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Ασφαλείας και Υγείας στηv Εργασία Νόμoς τoυ 1996.