Ιεραρχική προσφυγή εναντίον των αποφάσεων του Αρχιεπιθεωρητή

55Γ.-(1) Κάθε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του  παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του  άρθρoυ 53Α.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση και να διατάξει την επανεξέτασή της από τον Αρχιεπιθεωρητή·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.