Παροχή εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

55Δ-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραμμάτων του, οφείλει να καθορίζει με σαφήνεια στα πιστοποιητικά αυτά το επίπεδο και τις ενότητες που έχουν καλυφθεί, τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή/και  κατάρτισης σε κάθε ενότητα, την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, καθώς και το όνομα του παροχέα της εκπαίδευσης.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τα προγράμματα εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης του εδαφίου (1) και εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των εν λόγω προγραμμάτων, μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης στις συγκεκριμένες ενότητες ασφάλειας και υγείας μόνο αν διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στα εν λόγω θέματα.

(3) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) εκδίδονται αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές διατάξεις που καθορίζονται στα διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 38Α.