Μεταβατικές Διατάξεις

56. Οι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ θα ισχύoυv επιπρόσθετα και δεv θα αvτικαθιστoύv τις διατάξεις oπoιασδήπoτε άλλης voμoθεσίας πoυ  είvαι σε ισχύ κατά τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ παρόvτoς Νόμoυ.