Ιεραρχική προσφυγή εναντίον των αποφάσεων του Αρχιεπιθεωρητή

55Γ.-(1) Οποιαδήποτε απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της απόφασης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση και να διατάξει την επανεξέτασή της από τον Αρχιεπιθεωρητή·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.