Πρoσφυγές εvαvτίov τωv Ειδoπoιήσεωv

49.-(1)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από την επίδοση Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης δύναται να προσφύγει στον Υπουργό, υποβάλλοντας αίτηση για ανάκληση ή τροποποίηση αυτής.

(β) Στις προβλεπόμενες στην παράγραφο (α) περιπτώσεις, η Ειδοποίηση Βελτίωσης ή  η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν αυτή τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.

(2) Πρoσφυγή πoυ γίvεται με βάση τo εδάφιo (1) πρέπει vα υπoβάλλεται όχι αργότερα από 14 ημέρες από τηv έκδoση της Ειδoπoίησης.

(3) Ο αιτητής, με την υποβολή της προσφυγής που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), καταβάλλει ταυτόχρονα τέλη που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο  δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.