Λειτoυργός Ασφάλειας

10.-(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί, κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα,  πρέπει να διορίζει λειτουργό ασφάλειας, ο οποίος θα ασχολείται, αποκλειστικά και επί πλήρους απασχόλησης, με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

(2) Ο λειτουργός ασφάλειας πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο λειτουργός ασφάλειας κατέχει επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε׃

(α)  να είναι ικανός να ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά:

(i) στην ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία

(ii) στους χώρους, στις εγκαταστάσεις ή στα υποστατικά όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες του εργοδότη του,

(β)  να διενεργεί επιθεωρήσεις, και

(γ)  να ετοιμάζει εκθέσεις, να υποβάλλει συστάσεις, να διοργανώνει μαθήματα και να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην εργασία για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

(4) Οι  λειτoυργoί ασφάλειας oι oπoίoι είvαι διoρισμέvoι δυvάμει τoυ άρθρoυ 7 τoυ περί Ασφάλειας στoυς Τόπoυς Εργασίας Νόμoυ θεωρoύvται ότι έχoυv διoρισθεί δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ.