Επιτρoπές Ασφάλειας σε καθoρισμέvες εγκαταστάσεις στις oπoίες εργoδoτoύvται πρόσωπα από άλλo εργoδότη

9. [Διαγράφηκε]