Επιτρoπές Ασφάλειας

8.-(1) Σε κάθε χώρο εργασίας, εγκατάσταση, υποστατικό ή επιχείρηση, που׃

(α) βρίσκεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή και

(β) όπου εργοδοτείται από τον ίδιο εργοδότη ένας ελάχιστος αριθμός προσώπων που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο,

πρέπει να συνιστάται από τον εν λόγω εργοδότη επιτροπή ασφάλειας της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός:

Νοείται ότι οι επιτροπές ασφάλειας που υφίσταντο και λειτουργούσαν μέχρι την έκδοση του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι λειτουργούν με βάση τον παρόντα Νόμο

(2) [Καταργήθηκε]

(3) [Καταργήθηκε]