Αvτιπρόσωπoς Ασφάλειας

7.- (1) Σε κάθε χώρο εργασίας, υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση όπου εργοδοτούνται από τον ίδιο εργοδότη, περισσότερα από δύο πρόσωπα, εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται από τα εν λόγω πρόσωπα αντιπρόσωπος ασφάλειας.

(2) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται πλειοψηφικά από τους εργοδοτούμενους του ίδιου εργοδότη, μετά από διαβούλευση μεταξύ τους.

(3) Ο αντιπρόσωπος ασφάλειας εκπροσωπεί τους εργοδοτούμενους συνάδελφους του όσον αφορά τα θέματα προστασίας από τους κινδύνους στην εργασία.