Εφαρμογή του παρόντος Μέρους

18. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους εργασίας, εφόσον το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, ή οι περιστάσεις ή οι επικίνδυνες καταστάσεις του συγκεκριμένου χώρου εργασίας.