Επίδoση ειδoπoιήσεωv

47.-(1) Η κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης, της Ειδοποίησης Απαγόρευσης ή της Ειδοποίησης Εξωδίκου  στον παρανομήσαντα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, ευθύς ως αυτή επιδοθεί από τον Επιθεωρητή ή από τον Αρχιεπιθεωρητή, αναλόγως της περιπτώσεως:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο παρανομήσας είναι φυσικό πρόσωπο, η οικεία ειδοποίηση επιδίδεται στον ίδιο προσωπικά ή σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο διαμένει με αυτόν ή στον υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός διαμένει ή στον υπεύθυνο χώρου εργασίας ή απασχόλησης αυτού.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση ειδοποίησης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) συνιστά συνεταιρισμό, οργανισμό ή εταιρεία, η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί με την παράδοση της οικείας ειδοποίησης στον κεντρικό τόπο εργασιών του συνεταιρισμού, του οργανισμού ή της εταιρείας στη Δημοκρατία ή με την παράδοση αυτής-

(i) σε έναν από τους συνεταίρους·

(ii) στο διευθυντή·

(iii) στο γραμματέα·

(iv) στον κύριο αντιπρόσωπό του στην κατά τόπο δικαιοδοσία· ή

(v) σε  οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει  τον  έλεγχο  των εργασιών του συνεταιρισμού, του  οργανισμού ή της εταιρείας  κατά  το  χρόνο  της επίδοσης:

Νοείται ότι, η επίδοση κάθε ειδοποίησης αποδεικνύεται ότι έχει συντελεσθεί με τη βεβαίωση του επιδώσαντος αυτής ή με ένορκη δήλωσή του.