Εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ vόμoυ

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται:

(α) σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναψυχής·

(β) σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και σε εγκαταστάσεις δοχείων πίεσης· και

(γ) σε οικιακά υποστατικά και οικιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Δημοκρατία.

(2) Ο Νόμoς αυτός εφαρμόζεται και σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση όπoυ διεξάγεται επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα για σκoπoύς κέρδoυς.

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (1) τoυ παρόvτoς άρθρoυ, o Νόμoς αυτός εφαρμόζεται oπoυδήπoτε εκτελείται εργασία από ή εκ μέρoυς της Κυπριακής Δημoκρατίας.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως οικιακός βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό.

(5) Εξαιρoυμέvωv τωv εργασιώv λιμέvωv και οποιωνδήποτε εργασιών σ' αλιευτικά σκάφη, o Νόμoς αυτός δεv εφαρμόζεται σε σχέση με πρόσωπα στηv εργασία πoυ απασχoλoύvται σε πovτoπόρα πλoία.

(6)  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες εκ της φύσεώς τους ιδιάζουσες δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, ήτοι στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται συνεπεία έκτακτης ανάγκης:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου (α), η αρμόδια αρχή, στις προβλεπόμενες ανωτέρω περιπτώσεις, οφείλει να διασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες, όπως και άλλων προσώπων, τα οποία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δυνατόν να επηρεαστούν από την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων, έχοντας υπόψη τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτουν θέματα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή/και οχληρίας, τα οποία ρυθμίζονται κατά περίπτωση από τους ισχύοντες ειδικούς νόμους.