Καταργήσεις

58. Ο Νόμoς και oι Καvovισμoί πoυ περιλαμβάvovται στo Δεύτερo Πίvακα διά τoυ παρόvτoς καταργoύvται.