Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

53Α.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53, οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον Τρίτο Πίνακα,  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση αυτού.

(β) Τα αδικήματα για τα οποία ο Αρχιεπιθεωρητής  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση, σύμφωνα με την παράγραφο (α), καθώς και το ποσό της εξώδικης ρύθμισης για το κάθε αδίκημα εμφαίνονται στον Τρίτο Πίνακα.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), το κατ’ ανώτατο όριο επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο το οποίο δύναται να καθορίζεται στην ίδια Ειδοποίηση Εξωδίκου, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει πέραν της μίας παραβάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(δ) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), το κατ’ ανώτατο όριο επιβλητέο εξώδικο πρόστιμο που καθορίζεται για κάθε υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση εντός περιόδου δύο (2) ετών δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(2) Για σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που προβλέπεται  στις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής επιδίδει Ειδοποίηση Εξωδίκου στο πρόσωπο που θεωρεί ότι διέπραξε το αδίκημα, στην οποία περιγράφεται το αδίκημα και ο χρόνος διάπραξής του, καθώς και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο  Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώνει ότι πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά ή δεν τερματίζεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα και ώρα επίδοσης της Ειδοποίησης Εξωδίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), δύναται να καθορίσει ποσό εξώδικου προστίμου ύψους διπλάσιου του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, ούτος προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προς άσκηση ποινικής δίωξης του παραβάτη.

(4) Με την καταβολή του προβλεπόμενου στο εδάφιο (3) εξώδικου προστίμου, εκδίδεται απόδειξη πληρωμής από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επ’ ονόματι του  προσώπου που καταβάλλει αυτό, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα-

(α) το όνομα του προσώπου το οποίο  διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(δ) το καταβληθέν ποσό.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), εφόσον το χρηματικό ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (3) καταβληθεί πριν από την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης Εξωδίκου, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του οικείου αδικήματος.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στο λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την έκδοση της προβλεπόμενης ανωτέρω απόδειξης, δεν χωρεί οποιαδήποτε ποινική διαδικασία για το οικείο αδίκημα:

Νοείται ότι, η προσκόμιση στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) συνιστά αποδεικτικό στοιχείο των αναφερόμενων σε αυτή γεγονότων.

(7) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.

(8) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ‟πρόσωποˮ σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξαιρουμένων των εργοδοτουμένων.