Διατάγματα

38Α. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων׃

(α) Έγκριση σχεδίων και έκδοση αδειών ορισμένων χώρων εργασίας και υποστατικών ή εγκαταστάσεων·

(β) καθορισμό  τελών για την παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και/ή εκθέσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την παροχή αντιγράφων εκθέσεων και/ή εγγράφων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή διαταγμάτων·

(γ) καθορισμό τελών για υπηρεσίες που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και που περιλαμβάνουν την έγκριση ή τη αδειοδότηση προσώπων, καθώς και τη διεξαγωγή εξετάσεων, ελέγχων, δοκιμών, επισκοπήσεων, διερευνήσεων ή εξειδικευμένων επιθεωρήσεων·

(δ) καθορισμό προσόντων εκπαιδευτών, καθώς και του περιεχομένου και της διάρκειας της εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα του πεδίου εφαρμογής του Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ε) έκδοση Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων και Προδιαγραφών· και

(στ) καθορισμό τελών για εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών που προβλέπονται στο άρθρο 55Γ.